Ministři pro energetiku se 22. září sešli ve Slovinsku, aby prodiskutovali návrhy změn v energetických směrnicích z klimaticko-energetického balíčku Fit for 55, který si klade za cíl snížení emisí CO2 o 55% do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 a směřování ke klimatické neutralitě do roku 2050. Do jednání se promítlo i aktuální téma rostoucích cen elektřiny a plynu v celé Evropské unii. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek pro energetiku René Neděla.

Revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů byly hlavním tématem jednání ministrů pro energetiku. Tyto dvě směrnice prošly úpravou teprve v roce 2018, nicméně s představením Green Dealu a schválením tzv. klimatického zákona vznikla potřeba uvést je do souladu s ambicióznější trajektorií dekarbonizace. Za tímto účelem Evropská komise 14. července 2021 představila legislativní balíček Fit for 55.

Česká republika považuje znění nové legislativy za stěžejní téma a od začátku projednávání balíčku upozorňuje na riziko vytváří nepřehledného legislativního prostředí pro spotřebitele, které povede k vysokým nákladům a bude komplikovat dosažení dekarbonizačních cílů.

ČR ve svém vystoupení akcentovala důležitost flexibility v případě dosahování ambiciózních cílů jak v oblasti energetické účinnosti, tak v případě podílu obnovitelných zdrojů v různých sektorech ekonomiky. Neexistuje jedno společné řešení pro všechny členské státy, a Evropská komise by měla lépe zohlednit jejich ekonomická a geografická specifika. Zároveň by Komise měla vzít více v potaz otázku dopadů energetické tranzice nejen na domácnosti, ale i na podniky. Otázka negativních dopadů na domácnosti a firmy je pro ČR významná i vzhledem k tématu nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.

„Naším společným cílem by měla být dekarbonizace a pozvolné navyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě nákladově efektivní cestou. Návrh nové legislativy přináší příliš komplikované a velice ambiciózní cíle pro sektory jako je průmysl a doprava. V těchto sektorech bude energetická tranzice velice nákladná a máme obavy, že její náklady disproporčně dopadnou na nejzranitelnější část obyvatelstva,“ řekl náměstek pro energetiku René Neděla.

Aktuální téma zvyšujících se cen energií v celé EU se promítlo do vystoupení většiny ministrů, ne vždy se však shodli na příčině. Řada států vidí za rostoucími cenami právě ambiciózní plány EU v oblasti dekarbonizace a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, což se odráží také v rostoucích cenách emisních povolenek. Na druhé straně do rovnice vstupují rekordní ceny komodit, jako je uhlí a zemní plyn, které jsou stále nezbytným doplňkem intermitentních obnovitelných zdrojů. Shoda nepanuje ani na jednotném řešení vysokých cen energií. ČR prosazuje národní a jednorázová opatření s co nejmenším dopadem na fungování jednotného evropského trhu s energiemi. Evropská komise dle svých slov připraví balíček možných nástrojů, které budou moci členské státy využít. Téma vysokých cen energií bude rovněž diskutováno na nadcházejícím jednání Euroskupiny 4. října 2021.