S ohledem na vývoj české i evropské legislativy se opět dostávají do popředí diskuze o energii z obnovitelných zdrojů, co za ně považovat a které preferovat. Zajímavou alternativou pro energetické využití je gastroodpad, neboli nespotřebované jídlo.

Přestože v otázce využití jádra se názory rozcházejí, všichni jsou zajedno v tom, že je třeba ustupovat od konvenčních zdrojů a hledat jejich vhodné, pro planetu udržitelnější alternativy. Meziročně podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu České republiky vzrostl o necelá tři procenta z 3,9 na 6,75 %, stále je to však jen zlomek jejich skutečného potenciálu.

Vedle už vcelku tradičních větrných a solárních elektráren by mohl ve prospěch energie z obnovitelných zdrojů výrazněji přispět také bioplyn. V aktuálních debatách o jeho podpoře sice zákonodárci stále nejsou jednotní, to však nijak neumenšuje jeho výhody a možnosti. Tím spíš, že vedle účelově pěstované biomasy může být k jeho výrobě využit také biologicky rozložitelný odpad, jak dokazují například odpadářské bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG) v Rapotíně a Vyškově. Ty jsou zároveň možnou odpovědí na otázku, jak řešit vzrůstající množství odpadu uloženého na skládkách, odpadu, který může být druhotně energeticky využit.

Méně skládek, více energie

Společnost EFG nedávno oslavila pět let své existence. Od svého založení je lídrem ve zpracování biologicky rozložitelného odpadu, díky čemuž dnes její počáteční hodnota 260 milionů Kč přesahuje miliardu a dále roste. Na rozvoj jsou navázány akvizice nových projektů, ovšem také technologické a provozní novinky. Společnost už druhým rokem jako první v České republice vtláčí do plynárenské distribuční soustavy certifikovaný biometan, který vzniká přímo v jejím provozu v Rapotíně upgradingem zde vyráběného bioplynu. Biometan i elektrická energie vyráběné v Rapotíně mají certifikaci udržitelnosti ISCC EU, která zaručuje jejich neutrální uhlíkovou stopu a téměř 90% úsporu emisí oproti fosilním palivům. „Vysokého procenta úspory emisí je dosaženo zejména volbou vstupní suroviny, protože dochází k jejímu dvojímu zhodnocení. Vzhledem k tomu, že využíváme biologicky rozložitelný odpad, neničíme životní prostředí těžbou ani následnou přepravou, jak tomu je u fosilních paliv,“ doplňuje výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

graf nakladani komunalni odpady

České obce mohou přispět tříděním gastroodpadu

Gastroodpad z domácností, který obvykle končí v klasických popelnicích, a tím pádem na skládkách, má velký energetický potenciál. V Česku je ale zatím výrazně podceňovaný. To vedlo společnost EFG k rozhodnutí odstartovat projekt „Třídím gastro“ (www.tridimgastro.cz), který má za cíl se sběrem kuchyňských zbytků pomoci, a především naučit lidi správně třídit tuto energeticky využitelnou surovinu. Projekt pilotně odstartoval letos na jaře v Šumperku, v současnosti jsou do něj zapojeny další čtyři obce a na spadnutí je navázání nových spoluprací s obcemi i velkými městy. V tuto chvíli jde o jedinou iniciativu svého druhu v České republice.

„Aktivně se podílíme na vzniku nové odpadové legislativy, takže víme z první ruky, jakým problémem je vzrůstající množství odpadu. Alespoň část problému se přitom dá vyřešit správným tříděním. Není důvod, proč by měl kuchyňský odpad z domácností zbytečně končit na skládkách, když je možné jej efektivně zpracovat na energii. Projekt ‚Třídím gastro‘ jsme se rozhodli odstartovat v blízkosti naší bioplynové stanice v Rapotíně, abychom otestovali, jaký o něj bude zájem. A už teď se ukazuje jako úspěšný. Lidé k třídění přistoupili nesmírně zodpovědně, čemuž bezpochyby napomáhá i fakt, že do našich speciálních sběrných nádob, jejichž svoz do bioplynové stanice sami zajišťujeme, je možné vyhazovat široké spektrum zbytků z kuchyně – tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny v původních obalech, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje nebo kávovou sedlinu,“ uvedl Ondřej Černý, obchodní ředitel bioplynových stanic.

Projekt je stále v pilotní fázi, ukazuje se však, že má velký potenciál. Ze Šumperka putuje do odpadářské bioplynové stanice v Rapotíně každý týden více než 850 kg biologicky rozložitelného odpadu. To je ročně přibližně 45 tun odpadu, který neskončí na skládce, ale místo toho najde energetické využití. Těchto 45 tun představuje 180 000 nesnědených jídel, která tak nepřijdou vniveč, ale promění se v cenný energetický zdroj. Dá se z něj například vyrobit elektřina pro více než 20 domácností na celý rok nebo vyrobit BioCNG pro ujetí téměř 50 000 km, případně dobít více než 128 tisíc mobilních telefonů.

„Portfolio námi nabízených služeb se snažíme neustále rozšiřovat a doplňovat o nové možnosti zajímavé pro naše klienty i potenciální investory. Na trhu jsme už pět let, máme představu o tom, jak funguje a po čem je poptávka, a snažíme se tomu přizpůsobovat. Naším primárním cílem je i nadále hledat inovativní způsoby energetického zpracování odpadu. Projektem „Třídím gastro“ jsme chtěli otestovat, jaká je vůle lidí přistupovat k třídění odpadu zodpovědně a přemýšlet o něm novým způsobem. Ukazuje se, že ta vůle tady je, což je dobře jak pro nás, tak životní prostředí naší republiky,“ dodává Tomáš Voltr.

Co lidé vyhodí, vrátí se formou zelené energie

Veškeré koncové produkty Energy financial group jsou distribuovány přímo do sítě nebo koncovým zákazníkům. Přímý prodej je zajišťován společností EFG Green energy, která nastavuje proklientskou cenovou politiku. Díky prodeji energie z vlastních zdrojů odpadá nutnost platit za zprostředkování třetím stranám, což znamená v průměru příznivé ceny. Dodavatel navíc dokáže pružně reagovat na situaci na trhu a na základě toho ceny upravovat. Společnost rovněž garantuje, že veškerá jí dodávaná energie pochází z obnovitelných zdrojů a byla vyrobena na území České republiky. Vedle přímé distribuce koncovým zákazníkům však EFG dokáže zprostředkovat také výkup „zelené“ energie od dodavatelů, který zaštiťuje společnost EFG Energy trading, případně jim pomoci se ziskem potřebných certifikátů udržitelnosti garantujících nízké emise. Takovéto potvrzení „zelenosti“ vyráběné energie následně může provozům pomoci dosáhnout na státní podporu či evropské dotace.

Podle posledních průzkumů se ukazuje, že potenciál České republiky k využití obnovitelných zdrojů energie je obrovský a, jak už bylo řečeno, jejich podíl na výsledném energetickém mixu by mohl být podstatně vyšší, než je tomu v současnosti. Podle odhadů by v průběhu příštích dvaceti let mohl vzrůst počet větrných i solárních elektráren, prostor je také pro růst odpadářských bioplynových stanic. Podle optimistických scénářů by do roku 2040 elektřina z obnovitelných zdrojů mohla tvořit místo aktuálních necelých sedmi procent více než polovinu výsledného energetického mixu České republiky.