Růst čistého zisku, aktiv a úvěrového portfolia. Dne 4. února 2021 zveřejnila Mezinárodní investiční banka (MIB) auditovanou účetní závěrku dle IFRS-9 za rok 2020.

Navzdory globální ekonomické krizi vyvolané pandemií COVID-19 banka opět vykazuje vysokou míru finanční stability a úspěšnosti při plnění strategických cílů, a to díky vysoké účinnosti systému firemního řízení, včas přijatým protikrizovým opatřením, rostoucí důvěře mezinárodního finančního a obchodního společenství i podpoře ze strany členských států.

Závěrka Mezinárodní investiční banky odráží pozitivní dynamiku všech klíčových ukazatelů výkonnosti, včetně růstu zisku, aktiv, kapitálu, úvěrového portfolia, objemu a úrovně diverzifikace financování.

Finanční výsledky

Ke konci roku 2020 banka vykázala rekordní čistý zisk ve své novodobé historii – 7,299 mil. EUR, což znamená překročení hodnoty téhož ukazatele za předchozí rok o více než 28 %.

Aktiva

Na konci dvanácti měsíců roku 2020 dosáhl celkový objem aktiv banky hodnoty 1,621 miliardy EUR, což znamená navýšení během vykazovaného roku o 19 %. Tato dynamika primárně souvisí s růstem úvěrů a investiční podpory, které banka poskytla svým členským státům mimo jiné na překlenutí negativních důsledků pandemie, a také s navýšením objemu vysoce likvidních pokladních aktiv akumulovaných za účelem posílení rezervy v oblasti likvidity v období značné nestability globální ekonomiky.

Vložený kapitál

Rok 2020 byl začátkem nového Kapitalizačního programu Mezinárodní investiční banky. Na konci vykazovaného období dosáhl vložený kapitál banky částky 378,7 mil. EUR, což znamená více než 11% nárůst oproti konci roku 2019. Aktivní podpora členských států Mezinárodní investiční banky je základem pro další posílení finanční stability banky a otevírá nové možnosti soustavného rozšiřování investičních aktivit.

Úvěrové operace

Mezinárodní investiční banka v průběhu vykazovaného období výrazně navýšila objem poskytnutých úvěrů, přičemž i nadále vykazovala vysokou míru sektorové a geografické diverzifikace. Čisté úvěrové portfolio narostlo o více než 16 % a dosáhlo výše 1.028 mil. EUR. Podíl projektů Mezinárodní investiční banky realizovaných v zájmu evropských akcionářů banky přesáhl 60 %.

Mezinárodní investiční banka věnuje zvláštní pozornost projektům s integrační složkou, které pokrývají zájmy dvou či více členských států. Ve vykazovaném období tyto iniciativy představovaly více než 29 % úvěrového portfolia.

Úplné a úspěšné začlenění do evropského finančního společenství, rostoucí povědomí o značce na globální úrovni a aktivní rozvoj sítě partnerů přispěly k navýšení počtu transakcí realizovaných ve spolupráci s dalšími mezinárodními finančními institucemi. V roce 2020 dosáhl podíl těchto projektů 33 % objemu úvěrového portfolia.

Pokladní aktiva

Odbor Treasury Mezinárodní investiční banky i nadále průběžně realizuje strategii udržování vysoké úrovně kvality a diverzifikace aktiv. Ke konci roku 2020 podíl aktiv s ratingem „AAA-A“ v pokladním portfoliu banky překročil cíl podnikatelského plánu a dosáhl 68 %.

Mezinárodní investiční banka také neustále zvyšuje úroveň svých aktiv v oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení), když působí jako investor při emisích certifikovaných „zelených“ nebo „sociálních“ dluhopisů. Podíl ESG investic si také udržel vzestupný trend a činil 61 % portfolia.

Pasiva

Celkový objem dlouhodobého financování banky k 31. prosinci 2020 činil 953,5 mil. EUR, když 876,5 mil. EUR představovaly vlastní emise dluhopisů a 77 mil. EUR jiné zdroje. Vysoká úroveň dlouhodobého úvěrového ratingu, silné postavení Mezinárodní investiční banky v rámci mezinárodního finančního společenství a rostoucí důvěra investorů bance umožnily úspěšně získat nezbytné objemy financování za nízké sazby, a to navzdory vysoké volatilitě globálních finančních trhů.

Díky tomu bylo možné zvýšit objem úvěrové a investiční podpory pro členské státy MIB, a uspokojit tak rostoucí poptávku vyvolanou aktuálními ekonomickými problémy.

V roce 2020 Mezinárodní investiční banka navzdory obtížným podmínkám úspěšně splnila své plány financování a uskutečnila osm emisí dluhopisů v různých měnách svých členských států,

přičemž čtyři z nich byly realizovány v rámci Programu MTN, který byl v květnu 2020 zaregistrován na Burze cenných papírů v Dublinu.

Nejvýznamnější ratingové události

Vykazovaný rok byl také velmi úspěšný z hlediska úvěrového ratingu Mezinárodní investiční banky. V roce 2020 se Mezinárodní investiční banka stala jedinou mezinárodní rozvojovou bankou, jejíž rating byl nejen potvrzen předními agenturami, ale dokonce navýšen agenturou Fitch Ratings. Stalo se tak přímo v důsledku pozitivní dynamiky rozvoje MIB a její vysoké odolnosti vůči globální krizi vyvolané pandemií COVID-19. Ve vykazovaném období provedly přední ratingové agentury 4 ratingy MIB, což posílilo pozici MIB jako mezinárodní rozvojové instituce s průměrným dlouhodobým ratingem „A“.

V březnu 2020 agentura S&P Global potvrdila dlouhodobý rating MIB na úrovni „A-“ se stabilním výhledem, v květnu 2020 agentura Moody’s Investors Service potvrdila dlouhodobý úvěrový rating MIB na úrovni „A3“ se stabilním výhledem, v září 2020 agentura Fitch Ratings zvýšila dlouhodobý úvěrový rating MIB na „A-“ se stabilním výhledem a v říjnu 2020 ruská Analytická úvěrová ratingová agentura (ACRA) oznámila potvrzení mezinárodního investičního ratingu MIB na úrovni „A“ a také národního ratingu MIB na úrovni „AAA“ (RU).

V roce 2020, kdy banka oslavila své 50. výročí, byla celosvětová ekonomická, finanční a sociální stabilita nečekaně vystavena nejtěžším otřesům, jaké lidstvo za desítky let zažilo. MIB navzdory tomu projevila vysokou míru stability a spolehlivosti, se ctí se vyrovnala s novými výzvami, a co je nejdůležitější, i nadále poskytovala podporu svým členským státům při řešení důsledků pandemie.

Hodláme nadále ze všech sil realizovat ambiciózní plány dalšího rozvoje a růstu MIB, s plnou podporou našich akcionářů.“

Je uspokojující, že zveřejněná účetní závěrka představuje další důkaz o vyspělosti naší instituce a správnosti zvolené strategie. Úsilí celého týmu v tomto mimořádně obtížném období vedlo k velmi pozitivním výsledkům ve všech klíčových oblastech naší činnosti,“ zdůraznilo Tiskové oddělení Mezinárodní investiční banky.

Zdroj: Fxstreet.cz