ESG, CSRD, SFDR, SDG a další. Nevíte, co to znamená? Nevadí, pomůžeme vám. Oblast udržitelného podnikání a investování je plná zkratek, které se většinou odvozují od anglického názvu příslušné legislativy, konceptu, či metody. V následujícím textu najdete ty nejčastěji používané, spolu s krátkým vysvětlením jejich významu. Pro přehlednost je seznam zkratek rozřazen do čtyř sekcí: legislativa, standardy pro nefinanční reporting, nástroje pro firemní udržitelnost a koncepty firemní udržitelnosti.

Legislativa


NFR (Non-financial Report – nefinanční report)
Zpráva kde společnosti transparentně zveřejňují informace, které se netýkají jejich finanční výkonnosti. Často jde o fakta o dopadech na životní prostředí, lidská práva, či pracovní podmínky.

NFRD (Non-financial Reporting Directive – směrnice o nefinančním reportování)
Ukládá velkým firmám povinnost zveřejňovat informace o jejich dopadech na životní prostředí a lidskou společnost a o přístupu, jak tyto dopady řeší.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – směrnice o reportování korporátní udržitelnosti)
Od roku 2023 bude doplňovat NFRD.  Povinnost reportovat se rozšíří na více firem a bude podrobnější v požadavcích na to, co by se mělo zveřejňovat.

SFDR (Sustainablity Finance Disclosure Regulation – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb)
Legislativa Evropské unie, která ukládá investorům, aby zveřejňovali, nakolik jsou portfolia aktivit, která financují, udržitelná. Podobné informace budou muset zveřejňovat již příští rok i banky. V jejich případě se označují jako tzv. Green Asset Ratio.

Standardy pro nefinanční reporting

CDP (Carbon Disclosure Project)
Iniciativa, která koordinuje a sbírá zveřejňování firemních dat o uhlíkové stopě a dopadech na vodu a lesy. Firmám tak pomáhá analyzovat, jak si stojí, a co je potřeba zlepšit. Součet všech dat je důležitým zdrojem informací o dopadech v rámci celé planety. Systém se doplňuje s CDSB (Cimate Disclosure Standards Board).

GRI (Global Reporting Initiative)
Nejrozšířenější metoda, podle které firmy zpracovávají své nefinanční reporty. GRI udává rámec, co a jak by se mělo zveřejňovat, aby byly jejich Zprávy o udržitelnosti důvěryhodné a porovnatelné.

IIRC (International Integrated Reporting Council)
Organizace, která vytváří rámec reportování dat o udržitelnosti. Udává, jakým způsobem by měly být nefinanční informace zveřejňované ve výročních zprávách. Specifikum tohoto přístupu je právě propojení finančních a nefinančních informací.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
Alternativní rámec pro reportování. Oproti GRI je více zaměřen na formulaci informací pro investory. Větší důraz je tak kladen na to, jaká rizika pro firmu vyplývají z environmentálních a sociálních problémů.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
TCFD je projekt Financial Stability Board (FSB). Uvádí, jak by měly firmy, banky a investoři zveřejňovat svá finanční rizika, která plynou z klimatických změn. Opět je zaměřen především na vyhodnocení finanční výkonnosti a informování investorů.

ESG, SFDR. CSDR, udržitelnost, slovník

Nástroje pro firemní udržitelnost

SBTI (Science Based Targets Initiative)
Iniciativa, která pomáhá soukromému sektoru stanovit cíle pro snižování uhlíkové stopy založené na vědeckých poznatcích. Cílem je, aby byly závazky firem v souladu s globálními cíli na snižování emisí.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Systém environmentálního řízení a auditu)
Metodika pro sledování spotřeb energií, vody a tvorby odpadu, systematický proces sledování těchto zdrojů a jejich využití. V dnešní době je tento přístup již spíše na ústupu. Zastínily jej komplexnější přístupy k udržitelnosti, včetně nefinančního reportingu.

LCA (Life Cycle Assessment – Hodnocení životního cyklu)
Komplexní soubor analýz, který posuzuje dopad výrobků nebo služeb na životní prostředí. LCA mapuje dopady od získávání surovin přes výrobu, převoz a používání výrobku až po jeho likvidaci. Zohledňuje se celkem 10 aspektů výrobků, služeb aj., které jsou indikátory neudržitelného přístupu jejich výrobců/provozovatelů, včetně přispívání ke klimatické změně, toxicity pro ekosystémy či eutrofizace.

Koncepty firemní udržitelnosti

CSR (Corporate Social Responsibility – Společenská odpovědnost firem)
Souhrn nebo systém aktivit, které zmírňují negativní dopady firmy, a naopak zajišťují její přínos pro společnost. Zneužívání CSR ke greenwashingu bohužel vedlo k tomu, že CSR je již někdy vnímáno jako podbízení a „kupování si“ veřejnosti. Stále častěji se používá pojem udržitelnost, který lépe reflektuje dlouhodobost a komplexnost dopadů firmy.

CSV (Creating Shared Value)
Pojem, který vznikl teprve nedávno. Označuje byznys plán, který propojuje ekonomickou hodnotu s hodnotou pro společnost. Firmy tak vydělávají na tom, že řeší konkrétní environmentální nebo společenský problém. Příkladem jsou sociální podniky. Tuto strategii však aplikují i velké mezinárodní společnosti.

ESG (Environmental, Social and Governance)
Proces, kterým firma sleduje vyhodnocování dopadů ve třech oblastech – životní prostředí, společnost a řízení firmy. Data lze následně použít k optimalizaci dopadů firmy ve zmíněných oblastech, komunikaci směrem k veřejnosti, a především k vyhodnocení udržitelnosti firmy pro potřeby investorů vyhledávajících tzv. ESG investice.

SDGs (Sustainable Development Goals – Cíle udržitelného rozvoje)
Cíle, pomocí nichž hodlá OSN dosáhnout udržitelného rozvoje. Je jich 17 a mají být splněny do roku 2030. Tyto cíle se tak staly společným jazykem pro aktivity vlád, firem a dalších organizací po celém světě.