Od roku 2024 se budou na první firmy vztahovat pravidla vyplývající z nové Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Na jejím základě bude mít řada firem povinnost podávat zprávy o environmentálních, sociálních a správních dopadech svého podnikání a zajistit ověření informací zveřejněných v těchto zprávách. Očekává se, že směrnice se může týkat až 2000 českých firem.

S největší pravděpodobností budou v mnoha případech za přípravu těchto výkazů zodpovědná finanční oddělení firem. Profesní organizace ACCA, která se věnuje vzdělávání a certifikaci finančních profesionálů, je přesvědčená o tom, že finanční experti by se měli spolupodílet i na vytváření udržitelných strategií firem. Souvisí s tím však potřeba osvojit si nové znalosti a dovednosti, a na to by se měl připravit i celý vzdělávací systém.

Předběžné politické dohody o směrnici CSRD týkající se pravidel pro podávání zpráv podniků o udržitelnosti dosáhly Evropská rada a Evropský parlament 21. června 2022. Znění směrnice, která se nyní má implementovat do národních legislativ, má řešit nedostatky ve stávajících pravidlech pro zveřejňování nefinančních informací.

Protože nebylo předepsané, co přesně a jak se má vykazovat, docházelo k takzvanému Greenwashingu, kdy si firmy vybraly ke zveřejnění jen informace, které se jim hodily. Cílem je ukončit Greenwashing a položit základy norem pro podávání zpráv o udržitelnosti v rámci celé Evropské unie a světa. Nová směrnice je jedním ze základních kamenů Zelené dohody pro Evropu a Agendy udržitelného financování OSN. Proces implementace nových pravidel bude zahájen během českého předsednictví EU a členské státy budou mít 18 měsíců na převedení povinností vyplývajících ze směrnice do národních legislativ.

Greenwashing, CSRD

Je třeba zapojit odborníky na finance

V první fázi bude potřeba sjednotit podobu standardů pro vykazování na evropské a globální úrovni. Reportů týkajících se udržitelných investic totiž nyní existuje přes 600,“ říká Viera Kučerová, ředitelka zastoupení ACCA v regionu, do nějž patří 16 zemí střední a západní Evropy.

Firmy podle ní nyní řeší, zda přípravu zpráv o udržitelnosti má mít na starosti finanční oddělení, marketing nebo někdo úplně jiný. 

Na konference o zelené agendě dosud chodí zejména lidé z marketingu. Součástí tvorby firemní strategie udržitelnosti by přitom měli být i finanční ředitelé a manažeři. Měli by být členy týmů hledajících nová udržitelná řešení s důrazem na udržitelný rozvoj a bez negativních dopadů na dlouhodobé finanční výsledky a všechny tyto aktivity musí být schopni vykazovat v souladu se směrnicí CSRD. Byť jde o nefinanční reporting, měli by to z našeho pohledu být většinou finanční ředitelé, kdo agendu povedou, neboť mají k dispozici data, na jejichž základě lze navrhnout opatření a připravit strategie nezbytné ke snižování uhlíkové stopy, dopadů na životní prostředí, oblast lidských práv či způsoby řízení společnosti a CSR,“ dodává.

Nejjednodušším příkladem takového opatření může být návrh na snížení počtu leteckých služebních cest a jejich nahrazení online schůzkami, díky čemuž firma zásadně sníží svou uhlíkovou stopu. Finanční manažer také podrobně vidí do spotřeby elektrické energie. Analýzou pak může zjistit, že když například budou zaměstnanci místo výtahu používat schodiště, tak se ušetří a zároveň díky pravidelnému pohybu zaměstnanci posílí své zdraví.

Speciální vzdělání i pro auditory

Zprávy o udržitelnosti budou muset být ověřeny nezávislým statutárním auditorem nebo akreditovaným nezávislým certifikačním subjektem. To investorům a jiným uživatelům výročních zpráv společností umožní přístup ke spolehlivým, transparentním a srovnatelným údajům. Ověření podléhají i výkazy mimoevropských společností. Jak pro statutární orgány firem, které budou muset ručit za to, že informace o udržitelnosti jsou v souladu s CSRD, tak i pro auditory to ovšem znamená, že budou muset mít speciální vzdělání a je nezbytné, aby se na to připravily i vzdělávací systémy, a to jak v rámci státního školství, tak i profesních komor.

„Věříme, že finanční odborníci jsou pro růst ekonomik a prosperitu podniků naprostou nezbytností. Naše profesní organizace má po celém světě více než 233 tisíc stávajících a 576 tisíc budoucích členů, špičkových odborníků z nejrůznějších odvětví. Máme přehled o nejnovějších trendech, legislativě i zákonech a pomáháme je utvářet. Díky tomu jsme schopni vychovat inovativní, strategicky uvažující finanční experty, které rychle se měnící svět potřebuje. V rámci českého předsednictví EU například v listopadu v Praze pořádáme konferenci ‚Sustainability in corporate governance: from concepts to practices‘, na níž vystoupí přední světoví odborníci na korporátní finance a udržitelnost,“ uzavírá Viera Kučerová.

Zdroj: ČTK