Společnost volá po ochraně před hrozbami, které představuje umělá inteligence. Zahrnutí aspektů AI do ESG analýzy jednotlivých firem investorům pomůže.

Spektrum rizik vyplývajících z umělé inteligence je široké. Na jedné straně existují scénáře zkázy zahrnující „superinteligentní“ umělé inteligence, kterým jejich tvůrci nerozumějí a nedokážou je ovládat. K bezprostřednějším hrozbám patří šíření dezinformací z velkých jazykových modelů (LLM), které mohou „mít halucinace“, tedy generovat falešná fakta nebo vytvářet chybné interpretace.

Složitost technologie a obtíže s jejím zvládnutím se odrážejí v úsilí regulačních orgánů, které se snaží o cosi, ale celosvětově zatím nefungují. Pokusy o samoregulaci v rámci celého odvětví se také příliš neujaly.

Břemeno však není pouze regulační. Majitelé velkého množství kapitálu prokázali svou schopnost pohnout s důležitými aspekty tím, že se angažují ve společnostech v environmentálních, sociálních problematikách a v otázkách řízení (ESG). Zajímá je změna klimatu nebo blaho zaměstnanců, a pohánějí firmy k odpovědnosti za prohřešky. Vzhledem k potenciálním nebezpečím spojeným s umělou inteligencí, je nyní čas, aby investoři posoudili, jak příjemci jejich investic tento mocný nástroj využívají.

Budoucnost ještě není napsána

Leadeři jako Sam Altman z OpenAI nebo technologičtí průkopníci jako Elon Musk, už vyjádřili přání zlepšit bezpečnost AI. Centrum pro správu umělé inteligence (Centre for the Governance of AI GovAI) ve své nedávné studii navrhlo padesátibodový seznam podrobně popisující opatření, pokud jde o umělou inteligenci. Tato opatření byla sdílena s akademiky a řediteli firem, včetně společností DeepMind, která patří pod Google a zaměřuje se na umělou inteligenci, a Anthropic. Naprostá většina s návrhy, které zahrnovaly hodnocení nebezpečných schopností a vypracování bezpečnostních omezení, souhlasila.

To je povzbudivé. Přesto společnosti taková opatření zavádějí pomalu. Jen málo organizací má v současnosti nějaký výbor pro rizika spojená s AI nebo týmy interního auditu. Znepokojující jsou také nedávné škrty v „odpovědných týmech AI“ ve společnostech, jako jsou Microsoft, Meta, Google a Amazon. Dnešní technologické transformace přicházejí v době úspor nákladů a snaze odolat recesi.

Potřeba větších bezpečnostních opatření se bude s rostoucí sofistikovaností technologií jen zvyšovat. Například společnost OpenAI poskytla méně informací o architektuře svého nejnovějšího systému ChatGPT než dříve, a to nejen z konkurenčních důvodů, ale také jak tvrdí proto, aby minimalizovala riziko zneužití technologie špatnými subjekty. Společnosti by se brzy mohly ocitnout v nepříjemné situaci, kdy budou kvůli bezpečnosti a vedoucí pozici na trhu dělat kompromisy v oblasti transparentnosti.

umělá inteligence tvoří

Přesto existují způsoby, jak tato nebezpečí zmírnit. Ačkoli se OpenAI zdráhá sdílet tajemství ChatGPT, společnost oznámila, že v budoucnu plánuje zadat audity svých modelů umělé inteligence třetím stranám. Účastníci studie GovAI byli rovněž ochotni používat audity a hodnocení rizik prováděné třetími stranami. Rozsáhlejší audity společností zabývajících se umělou inteligencí by mohly být nezbytným krokem, protože obavy ze zneužití umělé inteligence rostou.

Minulost, současnost a budoucnost

Není to poprvé, co společnosti musely změnit své chování v reakci na existenční hrozbu.

V roce 1988 vědec NASA James Hansen řekl: „Byl zjištěn skleníkový efekt, který nyní mění naše klima“.

V reakci na ekologickou krizi se udržitelný kapitalismus stal tou silou, která se snaží o pozitivní změny. Tón udávají regulační orgány, ale peníze mluví. Hrozba, že vliv peněz bude silnější než dodržování norem, přiměla firmy, aby se vážněji zamyslely nad svým dopadem na životní prostředí.

Otázky týkající se umělé inteligence se přirozeně doplňují se současnými analýzami ESG díky snadno měřitelným informacím. Například investoři se mohou ptát na počet zaměstnanců zabývajících se umělou inteligencí, jaký podíl z nich se zaměřuje na bezpečnost umělé inteligence a jakou mají ve společnosti autoritu. Analytici mohou zkoumat, co společnosti dělají v rámci různých oblastí, jako je monitorování, přesnost a kontrola funkcí. Také hlášení incidentů byla oblast, na kterou studie GovAI upozornila a kterou by mnozí analytici mohli znát díky standardním rámcům ESG. Dále jsou zde explicitnější kontroly rizik jak společnosti monitorují hrozby a co dělají pro ochranu před nimi?

Nedávná práce koalice Collective Impact Coalition for Digital Inclusion představuje jednu z mála koordinovaných snah finančních institucí o spolupráci s technologickými společnostmi v oblasti AI. Koalice, v níž je Fidelity International jedním z hlavních členů, nedávno zjistila, že pouze něco málo přes 10 % z celkového počtu 150 předních společností zabývajících se umělou inteligencí zveřejnilo své závazky v oblasti etické umělé inteligence.

Ty, které závazky zveřejnily, nabídly pohled na to, jak by to mohlo vypadat v praxi. Některé z nich navrhly „vypínač“ pro deaktivaci systémů AI, jiné vypracovaly etické pokyny, kterými se mají zaměstnanci řídit. Jejich začlenění jako předpokladů pro bezpečné používání AI by bylo pro většinu společností rozumným krokem a investoři by se na ně měli ptát.

Umělá inteligence a aktivní investování

Investoři pravděpodobně ještě plně neocenili nebezpečí, které umělá inteligence představuje pro portfolia. Mnozí z nich budou ve svých udržitelných portfoliích potichu držet lídry v oblasti umělé inteligence společnosti jako Microsoft a Nvidia. Ty se vždy objevují v největších fondech zaměřujících se na ESG. Otázkou je, co to představuje. Existenční hrozbu, nebo udržitelnou investici? Umělá inteligence by mohla připravit půdu pro pokrok, nebo rozložit demokracii. Začleněním umělé inteligence do analýz a hodnocení ESG by investoři měli poznat rozdíly a měli by být schopni hnát ty společnosti, které se chovají špatně, k odpovědnosti.

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění

Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.

Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.

Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.

Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.

Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.

Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.

Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků. Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).