Ministerstvo průmyslu a obchodu na počátku tohoto týdne zveřejnilo výzvy k podání nabídek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celkem se bude soutěžit o podporu na výstavbu 30 MW nových větrných elektráren, 7 MW nových a modernizovaných malých vodních elektráren a modernizaci 5 MW elektráren využívajících bioplyn. Nabídky se podávají do 7. prosince 2022. 

Po řadě let, kdy je podpora pro obnovitelné zdroje energie v Evropské unii přidělována formou aukcí, došlo i na Českou republiku a byly vyhlášeny tři samostatné aukce na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celkem se bude soutěžit o 42 MW, které mají být uvedeny do provozu (resp. modernizovány) do konce roku 2025.

Aukce jsou podle zákona o podporovaných zdrojích obecně určeny pro výrobny o větším instalovaném výkonu – u větrných elektráren nad 6 MW nebo 6 větrných elektráren, u ostatních zdrojů je limitem instalovaný výkon 1 MW.

Soutěž o nejnižší tzv. referenční aukční cenu

O vítězích aukce, a tedy o tom, komu bude přidělena podpora, rozhodne výše požadované podpory (zákon mluví o tzv. referenční aukční ceně, viz i podrobněji níže). Referenční aukční cenu musí každý z účastníků aukce uvést v rámci nabídky.

§ 10c odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích energie: „Nabídky, které splnily požadavky, ministerstvo vzestupně seřadí podle nabízené výše referenční aukční ceny … Podle celkové hodnoty soutěženého instalovaného výkonu stanoveného ve vyhlášení aukce ministerstvo určí, které nabídky v aukci uspěly.“ .

bioplynová stanice
bioplynová stanice

Pokud některý z účastníků aukce vyhraje, nevyplácí mu operátor trhu přímo referenční aukční cenu, ale tzv. aukční bonus, který je rozdílem mezi referenční aukční cenou a cenou na denním trhu s elektřinou. Podpora pro obnovitelné zdroje v aukci je tedy garantována formou tzv. rozdílového kontraktu (anglicky „contract for difference“).

Výrobce má vždy garantováno, že za vyrobenou elektřinu dostává cenu, kterou požadoval v aukci, jelikož získá cenu za prodej elektřiny na denním trhu a navíc aukční bonus, který dorovnává rozdíl do referenční aukční ceny.

Rozdílový kontrakt ovšem funguje i obráceně, tj. pokud je cena na denním trhu vyšší, než je referenční aukční cena, je povinností výrobce vrátit rozdíl mezi cenou na denním trhu a požadovanou výší podpory v aukci (referenční aukční cenou) operátorovi trhu.

§ 11 odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie: „V případě … aukčního bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je referenční aukční cena, nárok na podporu v dané hodině nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a … referenční aukční cenou operátorovi trhu.“

Letos se jedná o poslední aukce, fotovoltaika chybí

V letošním roce se jedná o jediné aukce, které jsou naplánované. Vláda každoročně vypisuje množství podporovaného výkonu na tři roky dopředu prostřednictvím nařízení vlády, nyní jde o nařízení vlády č. 189/2022 Sb.

V příštím roce by se mělo navíc soutěžit o vyšší instalovaný výkon větrných elektráren (celkem 60 MW), modernizací výroben elektřiny z druhotných zdrojů (13,8 MW) i podporu na výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (500 MW nového výkonu a 30 MW modernizace).

Nařízení vlády nepočítá s tím, že by prostřednictvím aukcí (ani zelených bonusů) byla vypisována podpora pro solární elektrárny, což bylo předmětem časté kritiky.

Ostatně aukce samotné byly často kritizované a nyní se ukáže, zda oprávněně. Kritika se ozývala hlavně v legislativním procesu, kdy tehdejší předsedkyně legislativní vlády například uvedla, že „stále přetrvávají pochybnosti o tom, zda je navržená právní úprava dostačující„.

Zdroj: oenergetice.cz