• Průzkum společnosti Fidelity odhaduje, že pouze 42 % investorů je obeznámeno s konceptem „spravedlivé transformace“.
  • 91 % investorů však věří, že „spravedlivá transformace“ bude mít v dlouhodobém horizontu pozitivní dopad na rizikově očištěný výnos.
  • Pouze 35 % z těch, kteří jsou s tímto pojmem obeznámeni, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na „spravedlivou transformaci“.

Společnost Fidelity International („Fidelity“) zveřejnila klíčové závěry svého průzkumu o „spravedlivé transformaci“, který hodnotí povědomí investorů o tomto tématu, ale i jejich chuť investovat do této oblasti. Spravedlivá transformace je jednou z klíčových priorit společnosti Fidelity v oblasti udržitelného rozvoje a v souladu se svou strategií firma ve spolupráci s Coalition Greenwich zjišťovala názory více než 120 institucionálních investorů a finančních zprostředkovatelů, aby této důležité problematice do hloubky porozuměla.

Investorům chybí pochopení i přesvědčení, že je třeba dosáhnout „spravedlivé transformace“

Pojem „spravedlivá transformace“, který společnost Fidelity definuje jako „dosažení přechodu z vysokoemisní ekonomiky na nízkouhlíkovou, a to způsobem, který je pro všechny všeobecně spravedlivý“, zná pouze 42 % respondentů, přičemž povědomí o něm je nižší u asijských investorů (30 %) ve srovnání s evropskými investory (47 %). 

OZE-EU-větrné-elektrárny

V souladu s nedostatečnou znalostí tohoto pojmu investoři také projevili nedostatečné přesvědčení, jak jako společnost můžeme „spravedlivé transformace“ dosáhnout. 43 % respondentů se domnívá, že je to nepravděpodobné, a pokud se to podaří, více než čtvrtina investorů (27 %) si myslí, že přechod bude trvat déle než 15 let. 52 % přitom očekává, že půjde o trvalý proces.

Tato nedostatečná informovanost a nízká míra odhodlání může vysvětlovat, proč pouze 35 % z těch, kteří jsou obeznámeni se „spravedlivou transformací“, již má nebo vyvíjí specializovanou investiční strategii zaměřenou na toto téma. Zdá se, že Evropa je o krok napřed – 38 % respondentů v Evropě již má nebo připravuje specializovanou investiční strategii, zatímco v Asii je to jen 20 %. Více než polovina (52 %) investorů však v současné době uvažuje o tomto tématu jako o součásti širšího přístupu k ESG.

Investiční atraktivita: vytváření pozitivního dopadu prostřednictvím strategické alokace aktiv

V dlouhodobém horizontu se všichni dotázaní investoři v drtivé většině domnívají, že investice do „spravedlivé transformace“ budou mít pozitivní dopad (91 %) na rizikově očištěný výnos, což dokazuje, že investoři toto téma vnímají jako investiční příležitost. V krátkodobém horizontu však investoři zůstávají rozděleni v názoru, zda bude mít pozitivní (21 %), negativní (26 %) nebo neutrální vliv (52 %).

Na otázku, jaké jsou hlavní důvody pro investování do „spravedlivé transformace“, zvolily více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů „pozitivní dopad na životní prostředí dosažením čisté nuly“ spolu s „pozitivním dopadem na společnost“ (73 %), což zdůrazňuje úzkou souvislost mezi environmentálními a společenskými aspekty. Vzhledem k této odezvě nepřekvapí, že 92 % odpovědí vyzdvihuje jako nejatraktivnější z investičního hlediska odvětví „obnovitelné energie“, následované odvětvím technologií a IT (61 %) a zemědělsko-potravinářským odvětvím (60 %). Pokud jde o třídy aktiv, 89 % investorů se domnívá, že nejvýznamnější roli v dosažení „spravedlivé transformace“ budou hrát akcie, následované soukromými aktivy (81 %) a tematickými investicemi (66 %).

Fidelity tridy aktiv
Graf: Třídy aktiv a jejich role v dosahování spravedlivé transformace
Zdroj: Fidelity International. Otázka: Na stupnici od 1 do 5, kde „1“ znamená „nevýznamný“ a „5“ znamená „mimořádně významný“. Které z následujících tříd aktiv podle vás hrají nejvýznamnější roli v dosažení spravedlivé transformace? Základ: 127

Fidelity spravedliva transformace
Graf: Hlavní důvody, proč investovat do dosažení spravedlivé transformace
Zdroj: Fidelity international. Jaké jsou nebo by byly hlavní důvody pro investování za účelem dosažení spravedlivé transformace? (Škála do 5); Základ: 127

Odstranění překážek

I když je povzbudivé, že investoři vidí v dosažení „spravedlivé transformace“ v dlouhodobém horizontu příležitosti k růstu, pomalé tempo jejího naplňování lze vysvětlit četnými překážkami, které přetrvávají. Průzkum totiž upozorňuje na následující problémy, které brání pokroku v této oblasti:

  • Chybí transparentní vládní politika (46 %)
  • Aktivní lobbování ze strany tradičních průmyslových odvětví za delší znečišťování (29 %)
  • Geopolitické napětí (25 %)
  • Hospodářská recese (21 %)
  • Zakořeněné chování spotřebitelů (21 %)

Emilie Goodallová, ředitelka oddělení Stewardship pro Evropu společnosti Fidelity International, uvedla: „Zjednodušeně řečeno, „spravedlivá transformace“ znamená proces přechodu na udržitelnější ekonomiku, který nikoho nenechá na holičkách. Ve skutečnosti však „spravedlivá transformace“ zahrnuje množství témat spojených s klimatem, komunitami, pracovními trhy a rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. V důsledku toho je způsob měření a naplňování spravedlivé transformace neuvěřitelně komplexní záležitostí. Jedno je však jasné – společenský dopad přechodu na udržitelnou ekonomiku musí být ústředním hlediskem. A přestože investoři začínají chápat význam spravedlivé transformace, náš průzkum naznačuje, že je třeba podporovat další zvyšování povědomí o tomto tématu.“

„Ve společnosti Fidelity international hrajeme klíčovou roli pro zapojování investorů i společností, do nichž investujeme, do procesu spravedlivé transformace, způsobem, který je konzistentní, dostatečně konkrétní a který podporuje komunity a země, které tento přechod potřebují nejvíce. Jádrem našeho přístupu je aktivní správa – iniciativa, kombinace zapojení společností “zespoda”, tematického zapojení “seshora” a celosystémového pohledu na správu pro dosažení maximálního dopadu.“

O průzkumu

Společnost Fidelity International pověřila společnost Coalition Greenwich, aby provedla průzkum o „spravedlivé transformaci“ a jeho investičních důsledcích mezi 120 institucionálními investory a finančními zprostředkovateli ve vybraných zemích Evropy a Asie. Průzkum byl proveden v červnu a červenci 2023.

O Greenwich Coalition Coalition Greenwich, divize společnosti CRISIL, an S&P Global Company, je předním světovým poskytovatelem strategického srovnávání, analýz a informací v odvětví finančních služeb. Poskytuje jedinečné, vysoce hodnotné a využitelné informace, které klientům pomáhají zlepšit výkonnost podniku, a nabízí soubor analýz a poznatků zahrnující všechny ukazatele a faktory výkonnosti. Další informace jsou k dispozici na adrese greenwich.com.

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění
Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.
Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.
Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).