Větší transparentnost na trhu a zamezení lakování finančních produktů na zeleno. To jsou jedny z cílů evropského nařízení SFDR, které platí od 10. března 2021. Účastníkům finančního trhu toto nařízení ukládá zveřejňovat informace o udržitelnosti, například o zohledňování ESG faktorů při investičních rozhodnutích. Nařízení také určuje kritéria pro světle a tmavě zelené investice. Přehled připravený experty z Frank Bold Advisory ukazuje, jak se bude v ČR dodržování tohoto nařízení vymáhat na základě novelizace českého zákona, která je účinná od konce května 2022. 

Poptávka po zelených investicích v poslední době výrazně narůstá, čím dál více finančních institucí se tak orientuje na udržitelnost a nabízí svým klientům zelené investiční produkty. V EU by zelené investice měly dominovat už v roce 2025. Dosud ale neexistovala jasná pravidla, díky kterým by si klienti mohli být jistí skutečnou zeleností nabízených produktů. Za greenwashing neboli lakování investičních produktů na zeleno navíc finančním institucím nehrozily postihy. To se ale mění s novým zákonem, který do českého právního řádu zavádí sankce za nedodržování evropského nařízení SFDR, jež má transparentnost na finančním trhu zajišťovat.

U řady investorů totiž dosud panovala nejistota, zda investice označené jako zelené takové opravdu jsou. Podle výzkumu IPSOS tato nejistota odrazuje od případné investice až polovinu klientů. SFRD spolu s EU taxonomií má toto změnit a umožnit efektivní nasměrování financí do zelené transformace ekonomiky v rámci EU strategie udržitelných financí a Green Dealu.

Co přesně nařízení vyžaduje?

SFDR neboli Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb ukládá bankám a investorům povinnost zveřejňovat na webu a v předsmluvní dokumentaci informace:

  • o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování;
  • a o tom, jak jsou zásady odměňování konzistentní s těmito politikami.

Dále mají účastníci finančního trhu povinnost informovat na webu:

  • o hlavních nepříznivých dopadech svých investic na faktory udržitelnosti (případně musí vysvětlit, proč tyto dopady nesledují); 
  • a politikách náležité péče (due diligence) ve vztahu k těmto dopadům (povinné pro společnosti s více než 500 zaměstnanci).

V předsmluvní dokumentaci musí navíc účastníci finančního trhu do 30. prosince 2022 u každého finančního produktu uvést jasné a odůvodněné vysvětlení toho, zda a případně jak finanční produkt zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Tato povinnost se však omezuje jen na ty účastníky finančního trhu, kteří nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti zohledňují, mají přes 500 zaměstnanců nebo jsou součástí skupiny, která má na konsolidovaném základě přes 500 zaměstnanců.


Na úrovni finančních produktů definuje SFDR světle zelené investice, které podporují environmentální nebo sociální vlastnosti, a tmavě zelené investice, které sledují cíl udržitelných investic nebo cíl snížení emisí uhlíku. Od 1. ledna 2022 musí společnosti poskytující tyto produkty ve výroční zprávě reportovat:

  • a) míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností (světle zelené produkty);
  • b) celkový dopad daného finančního produktu na udržitelnost formou příslušných ukazatelů udržitelnosti (tmavě zelené produkty).
esg časová osa, události, ESG, ECB
Časová osa událostí, které ovlivňují vývoj ESG legislativy Evropské unie.

Vedle toho musí společnosti zveřejnit popis udržitelných vlastností produktu a odpovídající metodiky také na webu a v předsmluvní dokumentaci.
Evropská komise přijala v dubnu 2022 regulační technické normy (RTS), které dále upřesňují obsah, metodologii a strukturu informací ve vztahu k jednotlivým indikátorům udržitelnosti (klima, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství). RTS budou budou účinné od 1. 1. 2023, informace k negativním dopadům na faktory udržitelnosti by pak společnosti měly zveřejnit do 30. 6. 2023.Prvním referenčním obdobím bude kalendářní rok 2022, což znamená, že společnosti by měly začít sbírat potřebná data už nyní.

Jak se bude nařízení vymáhat?

Od konce května je účinný nový zákon 96/2022 Sb., který mění celkem 17 dalších předpisů včetně zákona o bankách, podnikání na kapitálovém trhu, investičních společnostech a investičních fondech a zákona o distribuci pojištění a zajištění.


Úprava pokrývá účastníky finančního trhu, jako jsou banky, správci investičních fondů, obchodníci s cennými papíry či pojišťovny. Ti už například nemohou prezentovat své finanční produkty jako zelené, pokud nenaplní kroky, které vyžaduje SFDR (viz výše). Nová pravidla mají vytvořit transparentní a přehledné prostředí, které umožní drobným investorům se na trhu lépe orientovat.


V případě nedodržování pravidel SFDR čekají účastníky finančního trhu sankce. Pokud bude například administrátor investičního fondu nabízet produkt označený jako světle zelený a neuvede ve výroční zprávě, jak jsou environmentální a sociální vlastnosti tohoto produktu dodržovány (čl. 8 SFDR), může mu hrozit pokuta až 300 milionů korun. Stejná výše pokuty mu hrozí také za nezveřejnění informací o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování (čl. 3 SFDR).


Detailní přehled jednotlivých povinností SFDR a návazných sankcí v českých zákonech najdete níže v tabulce připravené experty z Frank Bold Advisory.


Jak sbírat ESG data, jaký je pohled bank na EU taxonomii a co říkají data o preferencích spotřebitelů se dozvíte více na konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu, která se koná 25. října v Praze. Více na www.boldfuture.cz

Sankce podle SFDR v českém právním řádu

(nový zákon č. 96/2022 Sb., který mění další zákony)

postihy za porušováni SFDR
Tabulka sankcí podle SFDR v českém právním řádu