Podle světového ekonomického fóra je ubývání přírody jedním z nejzávažnějších rizik, kterým bude lidstvo v příštím desetiletí čelit, a je považováno za významné systematické riziko. Řešení tohoto problému je proto v rámci strategie udržitelnosti jednou z hlavních priorit společnosti Fidelity International („Fidelity“). V souladu s ambicemi v oblasti udržitelnosti společnost Fidelity učinila další krok ve svém závazku řešit ubývání přírody, když zveřejnila svůj plán ochrany přírody v dokumentu Nature Roadmap.

Firma se stala členem nadace a podepsala závazek „Finance for Biodiversity“, jehož cílem je ochrana a obnova biologické rozmanitosti.

Plán ochrany přírody nastiňuje přístup Fidelity k další integraci přírody do udržitelných investic Fidelity International a procesů správy a posiluje řízení rizik a příležitostí souvisejících s přírodou. Zahrnuje řadu opatření, mezi něž patří např:

  • Zajištění důkladného řízení a dohledu u záležitostí souvisejících s udržitelností, včetně oblasti přírody.
  • Začlenění přírody do nástrojů ESG, včetně hodnocení ESG, nástroje, cíle udržitelného rozvoje (SDG) a hodnocení klimatu, jakož i využití externích nástrojů a dat k posílení začlenění dopadů na přírodu, závislostí a souvisejících rizik a příležitostí.
  • Integrace přírody do činností v oblasti správy a hlasování (více viz níže).
  • Zajištění začlenění přírody do udržitelného investování tak, aby se usnadnilo odpovědné přidělování kapitálu a poskytování řešení klientům.
  • Zapojení do politiky a řízení celého systému.
Fidelity International, inflace

Odlesňování: řešení problému prostřednictvím hlasování

Na konferenci COP26 podepsala společnost Fidelity dopis o závazku finančního sektoru k snížení odlesňování, které zapříčinily komodity.  Úmyslem je vyvinout maximální úsilí k dosažení cíle eliminovat v investičních strategiích činnosti spojené s odlesňováním způsobeným zemědělskými komoditami a to tím, že se budou společnosti angažovat a věnovat správcovství. To vše do roku 2025.

Plán Nature Roadmap jasně formuluje přístup založený na angažovanosti, včetně očekávání od společností, do nichž je investováno, a jejího přístupu k eskalaci v případě, že společnosti nesplní očekávání.

Od roku 2024 začne společnost Fidelity hlasovat proti společnostem ve výrazně rizikových odvětvích, které nesplňují minimální standardy postupů souvisejících s odlesňováním a zveřejňováním informací.

Jenn-Hui Tan, ředitel pro udržitelnost společnosti Fidelity International, vysvětluje: “Ztráta přírodního kapitálu představuje systematické riziko pro kapitálové trhy, a proto je nezbytné přispívat ke zdraví a ochraně naší biologické rozmanitosti a ekosystémů.”

„Uvedení Nature Roadmap spolu s uplatněním našich zásad v hlasování o odlesňování ukazuje, jak se zavazujeme k ochraně přírodního kapitálu, stanovuje přístup, který jsme zvolili, a reprezentuje širokou škálu nástrojů, které máme k dispozici pro začlenění přírody do našich investičních a správcovských procesů.“

„Snažíme se něco změnit nejen prostřednictvím přímého dialogu ve firmě, ale i ve spolupráci s průmyslem prostřednictvím řízení celého systému. Tím pomáháme utvářet příznivé politické a regulační prostředí, které spravedlivě oceňuje přírodní kapitál a ekosystémové služby, z nichž máme všichni prospěch.“