Pouze 4,4 % venkovského obyvatelstva Zambie má přístup k elektřině na svícení a vaření. V rámci pilotních projektů představil Člověk v tísni obyvatelům v Západní provincii Zambie už před čtyřmi lety možnosti využití biopalivové technologie jako zdroje udržitelné energie pro domácnost i vysoce efektivního organického hnojiva. V současné době zde společnost Člověk v tísni s podporou České rozvojové agentury realizuje úspěšný navazující projekt s názvem Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie.

Více než 90 % zambijského venkovského obyvatelstva se při uspokojování svých každodenních energetických potřeb spoléhá na tradiční zdroje paliva z biomasy, jako je nasbírané palivové dřevo, dřevěné uhlí, zemědělský odpad nebo sušený hnůj, což vede k rozsáhlému odlesňování. Míra odlesňování v zemi se odhaduje na přibližně 1,5 % ročně, přičemž se odlesní 250 000 až 300 000 ha (což odpovídá nejvyšším mírám odlesňování na světě). Používání dřevěného uhlí má navíc nepříznivý vliv na zdraví obyvatel, neboť přispívá k dýchacím a očním onemocněním a dalším zdravotním potížím způsobeným nebezpečnými škodlivinami.

Proto už v letech 2018-2019 realizoval Člověk v tísni s podporou ČRA dva pilotní projekty zaměřené na rozvoj trhu s bioplynem v Západní provincii Zambie. 

,,Monitoring pilotní fáze prokázal vysokou spokojenost zambijských zemědělců podpořených výstavbou bioplynových stanic. Zemědělci byli velmi spokojeni s lepším přístupem k čisté a obnovitelné energii na vaření, s úsporou času díky této technologii, s jejími ekonomickými výhodami a také s přínosy bioplynu pro zvýšení zemědělské produkce,“ říká manažer projektu Ondřej Suchánek ze společnosti Člověk v tísni.

krávy v Zambii

Bioplynárny dokáží z trusu zvířat a zbytků jídla vyrobit plyn, který mohou domácnosti jednoduše využívat k vaření nebo svícení. Plyn tak dokáže nahradit dřevo a dřevěné uhlí, na které je zde odkázána většina obyvatel. Alternativní forma získávání energie v podobě bioplynáren se tak ukázala jako efektivní způsob, kterým lze přispět ke zvýšení odolnosti vůči změně klimatu a ke zvýšení potravinové bezpečnosti drobných zemědělců. Cílem současného projektu je pokračovat ve zvyšování povědomí o bioplynu a současně pomoci postavit dalších 130 bioplynáren pro obyvatele v okresech Mongu a Kalabo v Západní provincii Zambie.

,,V důsledku absence alternativních zdrojů energie lze pozorovat rozsáhlé odlesňování a poškozování kvality půdy, zvýšený výskyt respiračních a očních onemocnění způsobený užíváním dřevěného uhlí, ale i posilování nerovnosti mezi pohlavími. Obstaráváním paliva se totiž v nepoměrně větší míře zabývají ženy a dívky, což znesnadňuje jejich přístup ke vzdělání či aktivitám vytvářejících příjmy,“ dodává Ondřej Suchánek.

Bioplynárny jsou současně schopné vyrábět kvalitní organická hnojiva. Ta přispívají ke zvýšení zemědělské produkce a obecně ke zlepšení potravinové bezpečnosti u zranitelných domácností, na které dopadá potravinová nejistota související s dopadem sucha i pandemie Covid – 19.

Monitoring pilotních projektů také ukázal, že je třeba dále rozvíjet místní trh s bioplynovou technologií v Západní provincii a posílit kapacity všech účastníků trhu, aby byla zajištěna udržitelnost a rozšíření. K rozvoji místního trhu je třeba zaujmout integrovaný přístup, aby byla zajištěna dostupnost komponentů pro bioplynovou technologii a stavební a poprodejní služby včetně náhradních dílů a údržby. Dále je třeba vytvořit systémy financování a zlepšit přístup k financím pro drobné zemědělce, kteří chtějí propagovanou technologii vyzkoušet.

Současný projekt bude řešit výše popsané problémy využitím potenciálu bioplynové technologie pro lepší přístup k čisté a udržitelné energii a organickým hnojivům. Toho bude dosaženo využitím holistického přístupu k rozvoji trhu s bioplynem a začleněním několika klíčových složek do projektu. Jednak půjde o zvýšení poptávky po technologii, posílení strany nabídky (včetně poskytování produktů a služeb souvisejících s bioplynovou technologií) a také zlepšení přístupu k financím a finanční gramotnosti cílových zemědělců. V neposlední řadě proběhne zvýšení znalostí a povědomí o tom, jak využívat výstupy bioplynové technologie pro zlepšení zemědělské produktivity, finančních a nutričních příjmů domácností.

Projekt je realizován v okresech Mongu a Kalabo v Západní provincii. Oba okresy jsou zranitelné vůči účinkům měnícího se klimatu a představují dvě největší městská a příměstská centra v provincii, což z nich činí vhodné lokality pro rozvoj místního trhu s bioplynem. Předpokládá se, že s fungováním místního trhu se výhody bioplynové technologie rozšíří i do dalších okresů v provincii, mimo bezprostřední cílové oblasti projektu.

Zdroj: ČRA
Foto: Člověk v tísni