Vodík bude hrát zásadní roli při přechodu na nízkoemisní hospodářství. Ačkoli se předpokládá, že větrné a solární energie budou v nadcházejících letech pokrývat většinu světové poptávky po elektřině, elektrifikace není vždy možná nebo není nejúčinnějším zdrojem energie. Vodík – a zejména zelený vodík – může být nejlepším řešením pro dekarbonizaci těžkých průmyslových odvětví, jako je lodní doprava a letectví, a také může poskytovat čistší zdroj tepla. Vodík je sice ve srovnání s jinými technologiemi čisté energie v raném stádiu vývoje, ale vzhledem k tomu, že již byly vyčleněny značné investice, mohl by zaznamenat jeden z nejsilnějších růstů.

Vodík je již dlouho považován za zdroj čisté, obnovitelné energie. Je to nejrozšířenější prvek ve vesmíru a při jeho použití jako paliva vzniká jako vedlejší produkt pouze voda a teplo, což z něj činí atraktivní alternativu k fosilním palivům.

V posledních letech se na vývoj vodíku jako zdroje energie klade stále větší důraz. Důvodem je potřeba snížit naši závislost na fosilních palivech a bojovat proti změně klimatu. Využití vodíku jako zdroje energie má oproti fosilním palivům několik výhod. Je obnovitelný, čistý a lze jej využít různě, například v palivových článcích pro vozidla a stacionární výrobu energie.

Jedním z hlavních problémů při vývoji vodíku jako zdroje energie je jeho výroba. V současné době se většina vodíku vyrábí z fosilních paliv, což znemožňuje jeho využití jako čistého zdroje energie. Existuje však několik metod výroby vodíku, které nejsou závislé na fosilních palivech, jako je elektrolýza (využití elektřiny k rozdělení vody na vodík a kyslík) a zplyňování biomasy (využití organických látek k výrobě vodíku). Další výzvou je infrastruktura potřebná k podpoře využívání vodíku jako zdroje energie. To zahrnuje rozvoj vodíkových čerpacích stanic a distribučních sítí, jakož i vytvoření řešení pro skladování vodíku.

vodík, investice

Navzdory těmto výzvám využívání vodíku jako zdroje energie roste. Mnoho zemí si stanovilo ambiciózní cíle v oblasti využívání vodíku a probíhá několik projektů zaměřených na rozvoj potřebné infrastruktury a technologií. Je zřejmé, že vodík má potenciál hrát významnou roli v budoucnosti čisté, obnovitelné energie.

„Očekává se, že USA budou v roce 2022 druhým největším trhem s elektrolyzéry, hned za Čínou. Vodík bude klíčem k dekarbonizaci energeticky náročných odvětví, např. lodní dopravy. Přicházejí sem velké investice, Evropa plánuje 40 GW zelených vodíkových elektrolyzérů, tedy zařízení na výrobu vodíku, do roku 2030,“ popisuje Eva Miklášová, country lead v České republice společnosti Invesco.

Rychlé tempo inovací pokračuje a klíčové technologie by měly i nadále podněcovat zavádění obnovitelných zdrojů energie. K dekarbonizaci energetiky je také nutná další energetická transformace.

Budování infrastruktury pro výrobu a distribuci vodíkového paliva však může být potenciálně výnosnou investiční příležitostí. S rostoucí poptávkou po čistých, obnovitelných zdrojích energie pravděpodobně poroste i poptávka po vodíku jako zdroji paliva. Investice do společností, které se podílejí na budování infrastruktury pro výrobu a distribuci vodíkového paliva, jako jsou společnosti vyrábějící vodíkové palivové články nebo budující vodíkové čerpací stanice, mohou představovat způsob, jak z tohoto rostoucího trhu profitovat.

Existují různé druhy vodíku, přičemž pro popis procesu získávání vodíkové energie se používá barevné spektrum. Zelený vodík je nejčistší formou, protože se energie získává z obnovitelných zdrojů a nevyužívá fosilní paliva. Modrý vodík následuje v těsném závěsu jako druhý nejčistší, protože se zaměřuje na zachycování a ukládání uhlíku uvolněného během procesu. Vyrábí se především ze zemního plynu. Šedý vodík je v současnosti nejběžnější formou výroby vodíku. Vyrábí se ze zemního plynu pomocí parního metanového reformingu, ale nezachycuje uhlík vznikající při tomto procesu.

„Investiční potenciál se přitom skrývá v celé šíři hodnotové řetězce vodíku. Společnost Invesco při svých aktivitách sleduje příležitosti v oblasti výroby, konverze, dopravy, ale i při konkrétním použití a aplikacích. Věříme, že právě vodík může přinést nové investiční rozměry,“ uzavírá Eva Miklášová.

Zdroj: Invesco

Varování před riziky
Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.
To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.
Důležité informace
Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.