Reportování ESG dat šetří náklady firem a zvyšuje jejich konkurenceschopnost, a to i v případě malých a středních podniků. To jsou výsledky nedávných studií v oblasti nefinančního reportingu. Jde o pádné argumenty pro přijetí navrhované směrnice o reportingu o udržitelnosti (CSRD), kterou aktuálně projednává Evropská unie. Zároveň mohou být tyto údaje rozhodující pro změnu podnikatelského smýšlení a zvýšení zisku. Jasně totiž ukazují, že dobrý reporting je prospěšný nejen pro životní prostředí a firemní image, ale i pro byznys jako takový.

Návrh směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD) přinese zvýšení počtu firem, kterých se reportování v Česku týká z 25 na více než tisíc. Nová legislativa má zásadní význam pro využití obchodních příležitostí, jež pro firmy vyplývají ze strategie udržitelných financí EU a evropského Green Dealu.

Studie evropského think tanku CEPS pro Evropskou komisi spolu s hodnocením dopadu směrnice CSRD navíc poskytují důkazy o tom, že zavedení povinného ESG reportingu povede ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ke snížení nákladů firem napříč Evropou. Data CEPS ukazují, že dodatečné náklady na reportování podle nové legislativy činí v prvním roce pouze 0,005 % obratu, přičemž se v následujících letech dále sníží. Zavedení nové směrnice povede k průměrným úsporám ve výši 24 200- 41 700 EUR na podnik ročně, a to díky zjednodušení a harmonizaci požadavků ze strany bank a investorů[1].

Jednotné reportovací standardy ušetří náklady

CSRD a návazné standardy vyjasní, jaké informace o udržitelnosti potřebují firmy reportovat, a zjednoduší získávání dat od obchodních partnerů i dodavatelů. Nová směrnice zároveň pomůže usměrnit počet dodatečných požadavků na data o udržitelnosti, které přicházejí od čím dál většího množství bank, investorů, ratingových agentur a dalších.

Benefity reportování o udržitelnosti jsou kromě zvýšeného zájmu investorů o zelené investice umocněné také strategií udržitelných financí EU. Jejím cílem je nasměrovat 850 miliard EUR na podporu udržitelných aktivit.

Právě exploze poptávky po informacích o ESG představuje pro podniky náklady, které budou nevyhnutelně růst, pokud by nevznikl obecně přijímaný soubor reportovacích standardů. To si uvědomují i samotné firmy. Z veřejné konzultace Evropské komise k CSRD vyplynulo, že 80 procent firem, které dnes připravují reporty, podporuje zavedení jednotných standardů. 71 procent z nich zároveň podporuje ověřování reportů podle těchto standardů. Další výhodu reportingu o udržitelnosti firmy spatřují v lepším managementu rizik. Dvě třetiny firem v průzkumu CEPS uvedly, že integrace rizik spojených s udržitelností a finančních rizik přináší jejich podnikání benefity.

zisk-udrzitelnost

Přínosy standardů napříč Evropou

Výsledky studií na úrovni EU podporují i individuální výzkumy v různých státech Evropy. Například rumunský výzkum z roku 2019 ukazuje, že kvalitní reporting o udržitelnosti vede k lepšímu obchodnímu růstu.

Pro společná pravidla reportingu se vyjadřují také malé a střední podniky (SMEs). Ze studie German Banking Association vyplývá, že 75 procent dotázaných SMEs by uvítalo zahrnutí do působnosti CSRD. Jde jim o jasný návod, jak reportovat a o to, aby nebyly vynechány z přístupu k zelenému financování.

V České republice zatím není reporting příliš rozvinutý, pod aktuální směrnici o nefinančním reportingu (NFRD) spadá jen asi 25 korporací. Ačkoliv se jejich přístup k reportingu udržitelnosti mírně zlepšuje, stále zaostávají ve vykazování klíčových ESG dat. Dokládá to aktuální analýza ESG reportingu evropských firem, kterou zpracovala Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold.

Výsledky analýzy CEPS ukázaly, že pro firmy je při změně podnikových strategií jedním z nejdůležitějších faktorů právě legislativa. Nová směrnice CSRD a evropské standardy pro reporting, které začnou platit od roku 2023, firmám pomůžou ušetřit administrativní náklady, a představují také klíčové vodítko, jak správně reportovat a dosáhnout na zelené investice.

I banky v Česku už ESG data od klientů vyžadují a plánují benefity pro zelené projekty. “Hledáme cesty, jak do budoucna zelené úvěry zvýhodňovat. Očekáváme, že zelené projekty odpovídající evropské legislativě, budou do budoucna tvořit podstatnou část našeho portfolia,” doplňuje manažer udržitelnost České spořitelny Matúš Púll.

————————————————————————————————————-

Původní článek v nezkrácené verzi v angličtině pod názvem “The business case is won – how the benefits of mandatory sustainability reporting by business, really do outweigh the costs” připravil Frank Bold jako součást pravidelného měsíčního seriálu o reportingu udržitelnosti. Více zde.


[1] Údaje jsou odvozené od nákladů na reporting velkých korporací obchodovaných na burze převážně ze Západní Evropy.