Pojem ESG investice není ani zdaleka jen nějakým přikrášleným marketingovým heslem. Už ze samotného originálního názvu – Enviromental, Social and Governance – lze velmi dobře vyčíst, jaká kritéria a standardy musí firma či projekt splňovat, aby své jméno mohla s těmito třemi slovy spojit. Pojďme si je tyto zásady, jež jsou se zkratkou ESG neodmyslitelně spjaté, představit.

E barva

Environmental

"
Minimalizace emisí skleníkových plynů

Pokud se budeme bavit o projektech, jež jsou šetrné ke svému okolí a myslí kromě aktuálního zisku i na budoucí generace, je alfou omegou uhlíková stopa daného projektu. Přes tuto zásadu nejede vlak, a pokud projekt jakýmkoliv způsobem (i sekundárně) zapříčiňuje znečišťování svého okolí či okolního ovzduší, nelze jej za žádných okolností s odpovědným investováním spojovat.

Eliminace negativních dopadů na životní prostředí

V tomto případě není řeč jen o vypouštění chemikálií do spodních vod či řek. Projekty z kategorie ESG by nikdy neměly například zapříčiňovat plošné kácení lesů nebo se snažit ve velkém spotřebovávat veškeré přírodní zdroje, jež jsou jim bezprostředně k dispozici.

Efektivní management všech odpadů

Jakmile daný projekt produkuje jakýkoliv odpad, je nezbytné, aby se i jeho zpracování bez výjimky řídilo zásadami ESG. Pokud má tuto věc na starost externí subjekt, musí je i on naplňovat. V opačném případě jde o sekundární znečišťování životního prostředí, což může výrazným způsobem nabourat snahu projektu profilovat se jakožto ESG projekt.

S

Social

"
Pracovní podmínky všech zúčastněných

Maximální důraz musí být kladen na to, aby všichni lidé, jež se na daném ESG projektu podílejí, pracovali v odpovídajících podmínkách a za odpovídající mzdu. Mimo řízení se Zákoníkem práce by hodnoty ESG měly do managementu přinášet i větší empatii, flexibilitu a důraz na work-life balance.

Dopad na lokální komunity

ESG projekty by se měly snažit být svému okolí a jeho obyvatelům co nejvíce prospěšné i po společenské stránce. Může sem patřit tvorba pracovních míst, podílení se na celkovém rozvoji (infrastruktura, společenský život,…) lokálních komunit, vzdělávání obyvatelstva v otázkách ESG atp.

Respektování základních práv lidí i zvířat

Mimo zaměstnance je nutné zajistit, že projekt svou činností primárně ani sekundárně neškodí žádným dalším osobám ani lokální fauně. Tento bod má návaznost i na bod číslo 2. Jedním z velkých kamenů úrazu potenciálně zajímavých ESG projektů je totiž skutečnost, že hodnoty společenské odpovědnosti dodržují pouze uvnitř firmy, ale již se o to samé příliš nesnaží vně společnosti v rámci interakcí se svým okolím.

G barva

Governance

"
Férové a seriózní jednání s politiky a představiteli státní správy

Politická lobby je jedním z palčivých problémů dnešní doby a má v řadě států včetně České republiky velmi nelichotivou pověst. Je s ní totiž úzce propojena korupce, klientelismus a další ilegální činnosti neslučitelné s hodnotami ESG. V rámci těch by jakékoliv interakce se státem měly vždy probíhat maximálně férově a bez snahy prosadit své zájmy za každou cenu a bez ohledu na legislativní rámec dané administrativy.

Vyvážení mezd zaměstnanců a managementu

Astronomické rozdíly mezi platy běžných zaměstnanců a jejich nadřízených jsou dnes jedním z velkých témat korporátního světa. Skutečnost, že v některých společnostech by si obyčejní pracovníci roční plat svého šéfa nevydělali ani za 100 let práce, nepůsobí dobře z pohledu PR či HR a už vůbec ne z pohledu ESG. Společenská odpovědnost totiž zahrnuje i ujištění se, že mezi zaměstnanci žádné takto propastné platební rozdíly nevzniknou a případné byznysové úspěchy se pozitivně odrazí na finanční situaci všech zúčastněných.

Respektování daňové legislativy

Daňová a účetní strategie ESG projektu nesmí obsahovat žádné šedé zóny a měla by být v maximální součinnosti s legislativou země, v níž figuruje. Tato hodnota vychází z přesvědčení, že férovým placením daní má ESG přímý pozitivní dopad na rozvoj dané země.

"
"
"
E
S
G
Absolutní společenská odpovědnost

Všechny výše zmíněné body mají jedno společné a směřují k jedné ústřední myšlence celého hodnotového žebříčku zkratky ESG, v němž by neměly existovat žádné výjimky – firma či projekt, která se touto filozofií ve své činnosti chce řídit, musí každý jeden krok, jež se chystá provést, již ve fázi plánování postavit vůči „zrcadlu ESG“ a ujistit se, že žádným způsobem nejde proti jeho elementárním principům. V opačném případě riskuje poškození svého brandu či skutečnost, že ji partneři i veřejnost v jejím snažení nebude brát ani trochu vážně, což se zcela nepochybně negativně projeví i na byznysové stránce.