Společnosti, které jsou lídry v oblasti společenské a ekologické zodpovědnosti (ESG), v různých ekonomických podmínkách zvyšují dividendy spíše než firmy, které ESG (tolik) neřeší.

Akciové investory obvykle zajímají dvě věci. První je atraktivní výnos, druhou potenciál růstu dividend. Analýza společnosti Fidelity International přitom prokázala souvislost mezi tím, jak se společnost zabývá udržitelností, a historickým růstem dividend. Minulá výkonnost samozřejmě není zárukou vývoje budoucnosti, ale data naznačují, že lídři v oblasti ESG s větší pravděpodobností nabídnou atraktivní míru růstu dividend i v dlouhodobém horizontu, a to v různých scénářích hospodářského vývoje.

Silný vztah mezi historickým růstem dividend a kvalitou ESG

Pro růst dividend jsou důležité faktory jako konkurenceschopnost firmy a její koncové trhy. Stejně tak je důležitý udržitelný obchodní model a schopný manažerský tým. Analýza ratingů udržitelnosti (hodnotící přibližně 4 900 společností na škále od A do E), kterou provedla společnost Fidelity, ukazuje silný vztah mezi historickým růstem dividend a kvalitou ESG.

Společnosti s ratingy udržitelnosti na úrovni A mají v průměru nejvyšší úroveň historického růstu dividend, a to více než 5 % za rok, zatímco akcie firem s hodnocením D a E nabízejí nejnižší průměrnou úroveň růstu. Tento vztah není úplně lineární, protože menší vzorek akcií s hodnocením E zkresluje medián více než v ostatních hodnocených skupinách.

Medián dividendového výnosu podle analýzy ratingů udržitelnosti od Fidelity

Nicméně vztah zpozorovatelný je. Proč existuje? Dobrý management environmentálních a sociálních rizik (a příležitostí) obvykle pomáhá společnostem vyhnout se vyšším regulačním nákladům, soudním sporům, úpadku značky a znehodnocení aktiv. Kvalitní řízení firmy (corporate governance) tak snižuje rizika spojená s nadměrným zadlužením nebo rizikovými fúzemi a akvizicemi, které mají nepříznivý dopad na hodnotu firmy. To chrání zisky a umožňuje jejich výplatu akcionářům ve formě dividend.

Vliv udržitelnosti odvětví

Společnosti v odvětvích, která mají chronické problémy s udržitelností – ať už jsou dobře řízeny, nebo ne –, mohou čelit slabšímu růstu dividend. Například ropné koncerny Shell a BP loni výrazně snížily výplaty dividend, aby mohly financovat přechod na aktiva s nižšími emisemi uhlíku. Další energetické společnosti mohou následovat jejich příkladu, a vyhovět tak množícím se výzvám ke zvýšení investic do obnovitelných zdrojů energie.

Naproti tomu podniky poskytující služby, které využívají obnovitelné zdroje energie, těží z regulačních a investičních pobídek. Společnost Enel, která jako jedna z prvních investovala velké peníze do obnovitelných zdrojů energie a která je největším dodavatelem energie z obnovitelných zdrojů na světě, se zavázala k 7% ročnímu růstu dividend do roku 2023. V úplně jiném odvětví je to společnost Unilever, kterou Fidelity také vysoce hodnotí z hlediska udržitelnosti. Unilever má dobré výsledky v oblasti dlouhodobého růstu dividend (přibližně 6 % ročně za posledních 20 let).

Lídři v ESG a atraktivní dividendové výnosy

Vzhledem k vynikajícím vyhlídkám růstu dividend by se dalo očekávat, že akcie firem s vysokým hodnocením udržitelnosti se budou obchodovat s výrazně nižšími dividendovými výnosy. Pro investory hledající pravidelný příjem je povzbudivé, že tomu tak není. Rozdíl ve výnosech mezi akciemi s nejvyšším a nejnižším hodnocením ESG je mírný a v kontextu tak širokého investičního spektra, jako jsou globální akcie, jistě zvládnutelný. Někteří lídři v oblasti ESG dokonce nabízejí výnosy, které se vyrovnají nebo převyšují výnosy akcií s nižším hodnocením. Například společnost Enel v současnosti nabízí dividendový výnos kolem 4,5 % a Unilever kolem 3,5 %.

Jednou z proměnných ovlivňujících dividendový výnos je výplatní poměr, který odráží postoj k alokaci kapitálu. Správná úroveň výplatního poměru bude záviset na specifických faktorech společnosti, jako je potřeba reinvestic, aby se zajistila odolnost franšíz a řízení zadluženosti. Rozumné vyplácení dividend (které zohledňuje dlouhodobou perspektivu) je nicméně znakem dobrého řízení firmy, protože pomáhá spojit akcionáře s vedením a snižuje riziko, že se zájmy vedení a akcionářů rozejdou.

Druhou proměnnou je ocenění společnosti. To může být ovlivněno mnoha (i vzájemně propojenými) faktory, včetně očekávání růstu, nákladů na kapitál a nálady investorů. Investoři se zájmem o kvalitní ESG mají tendenci být obezřetní vůči akciím, u nichž jsou výnosy vysoké právě v důsledku nízkého ocenění, které zhusta odráží neudržitelnost obchodních modelů. Úroveň výplat dividend u takových společností pravděpodobně nebude zachována. Například tabákový průmysl je odvětvím s vysokými výnosy, kde obavy z dopadů na zdraví a regulace přináší pochybnosti ohledně dlouhodobé udržitelnosti dividend a růstového potenciálu.

Firmy s kvalitním ESG by však měly být schopny zachovat dividendy na udržitelnější úrovni a podle analýzy Fidelity nabízejí lepší potenciál růstu dividend v čase. Toto zjištění lze doplnit jako další pozitivum k tomu, že lídři v oblasti ESG překonávali společnosti se slabžm ESG během propadu a následného oživení na trzích během pandemie. Hodnocení ESG tak může pomoci identifikovat společnosti se silnými charakteristikami v této oblasti, přičemž jejich větší zahrnutí do portfolií může pomoci zvyšovat výnosy z těchto košů investic.

Zdroj: Fidelity International