V současné době se standardizované nástroje, které finanční instituce používají k měření biodiverzity spíše, než na přímé měření dopadu spoléhají na modelování potenciálního dopadu činnosti na základě toho, co je známo o místě, kde je činnost vykonávána. Rychlý, cenově dostupný a spolehlivý způsob, jak přímo vyhodnotit stav biodiverzity v dané lokalitě, to je cíl nejnovějšího projektu, na kterém Fidelity International spolupracuje.

Aix-en-Provence, Francie, únor 2023. Mladý vědec z oboru životního prostředí přehrává sérii nahrávek divokých zvířat pořízených na palmové plantáži na Borneu. Na obrazovce barevně poblikávají dva černé obdélníky. Jedná se o spektrogramy, vizuální znázornění zvuků, které slyšíme. Vědec Iván Beltrán, je z týmu francouzského start-upu Green PRAXIS, který studii provádí. Spektrogramy umožňují týmu na první pohled zjistit vše, co si zaslouží další zkoumání. Prezentaci sleduje malá skupina investičních odborníků. Přijeli do Aix, aby si vyslechli aktuální informace o výzkumu, který sponzorovali a týká se využití těchto zvukových nahrávek k měření úrovně biodiverzity. Jinak řečeno, neodchytávají se tvorové, ale zvuky, které vydávají, což je obor zvaný bioakustika.

„Řešení problému biodiverzity může překonat dekarbonizaci jako největší investiční megatrend našeho života,“ říká Velislava Dimitrova, manažerka portfolia společnosti Fidelity International. „Údaje o biodiverzitě, které máme v současné době k dispozici, jsou nedostatečné k tomu, abychom mohli odhadnout rizika, která podstupujeme v rámci našich portfolií.“

Právě díky své přizpůsobitelnosti může být bioakustika skutečně přelomová. Současné metody měření biodiverzity mohou být velmi pracné a časově náročné a často vyžadují, aby odborníci fyzicky počítali, kolik různých druhů vidí a kolik je jich od každého druhu.

Výzkumníci mají celkem deset testovacích stanovišť se čtyřmi mikrofony na každém z nich. Během šesti dnů nasbírají celkem 276 hodin záznamů, které se budou týkat chráněných oblastí, produkčních pozemků a kontrolní oblasti. V ideálním případě by kontrolní oblastí byl prales. Vzhledem k tomu, že všechny tyto lesy byly vykáceny v 80. letech 20. století, jsou pro tuto studii kontrolními oblastmi druhotné lesy, které nebyly v posledních 10 letech vytěženy a které na rozdíl od chráněných oblastí nejsou monitorovány společností vyrábějící palmový olej.

Využití bioakustiky v praxi

Cílem projektu je vzít obrovské množství nezpracovaných dat, která získáte z mikrofonu v džungli, a zpracovat je tak, aby byla ekologicky smysluplná a dala se jednoduše interpretovat. Prozatím však je práce nadále velmi praktického charakteru a časově náročná. Další fází analýzy týmu Green PRAXIS je přehledné vizuální znázornění výsledků. Právě tato schopnost provádět přímá měření a rychle je analyzovat bude užitečná pro ty, kteří chtějí sledovat druhovou rozmanitost, včetně investorů.

Jak vysvětluje manažerka portfolia společnosti Fidelity Velislava: „V současné době se může zdát, že dvě společnosti, do kterých investujeme ve stejném odvětví, vynakládají podobné množství času a zdrojů na úsilí o ochranu přírody, ale je velmi obtížné porovnat jejich výsledky – dopad tohoto úsilí. Neexistuje žádný široce uznávaný, standardizovaný způsob měření dopadu firem na životní prostředí.“

Cílem práce s bioakustikou je změnit tuto situaci vytvořením metodiky, která je škálovatelná a pro podniky ekonomicky přijatelná. Investoři chtějí pochopit, jak činnosti, které pomáhají financovat, mění biodiverzitu a jak na ní závisí.

„Tato studie ukazuje, že bioakustika může nabídnout účinný způsob měření biodiverzity,“ říká Jenn-Hui Tan, vedoucí globálního oddělení udržitelnosti společnosti Fidelity. „A teprve když lze něco změřit, lze to změnit, takže máme radost z jejího reálného využití.“

Ne, že by bioakustika byla nějakým zázračným lékem. Ani ona, ani žádný jiný ukazatel se nestane odpovědí na „ekvivalent oxidu uhličitého“, který se stal standardem pro zveřejňování emisí skleníkových plynů. Příroda a její procesy jsou na to příliš složité; bude zapotřebí souboru řešení, aby se situace začala měnit.

Klíčovou roli však bude i nadále hrát schopnost zavádět levné a rychlé akustické průzkumy ve velkém měřítku, které umožní společnostem měřit a zveřejňovat dopady svých činností a investorům poskytnou nástroj, díky kterému budou moci identifikovat společnosti, které dosahují nejlepších výsledků.

„Pevně věřím, že s větším množstvím dat budeme moci investovat tak, abychom rychleji přispěli k řešení problému ztráty biodiverzity,“ říká Velislava. V Aix výzkum pokračuje. Plánuje se další práce v terénu a společnost Fidelity a další sponzoři nadále poskytují podporu.

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění
Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.
Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.
Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).