Inflace bude pravděpodobně přetrvávat i v roce 2023 a donutí mnoho pojistitelů diverzifikovat svá aktiva ve snaze chránit se před jejími bezprostředními i dlouhodobými dopady. Tlak regulačních orgánů na odvětví pojišťoven bude také sílit, což přinese nové požadavky týkající se například řízení rizik, udržitelnosti a uspokojování zájmů klientů. Tváří v tvář těmto výzvám si pojistitelé musí uvědomit, že investiční strategie, které se mohly v minulosti ukázat jako účinné, se v budoucnu nemusí ukázat jako tak účinné.

Ve 30. letech 20. století, v době velké hospodářské krize, stál John Maynard Keynes v čele revoluce v ekonomickém myšlení. Zpochybnil zavedené principy neoklasické ekonomie, a nakonec změnil přístup k měnové a fiskální politice.
Když popisoval proces získávání uznání pro své převratné teorie, Keynes jednou poznamenal, že obtížnost nespočívá ani tak v rozvíjení nových myšlenek, jako spíše v úniku od těch starých. Dnes, kdy pojišťovny čelí téměř nepřetržitému toku nových výzev, by si měly tento postřeh zapamatovat.

„Rok 2022 byl determinovaný inflací, která bude hrát významnou roli i v roce 2023, a v příštím roce vstoupí v platnost také různé regulační iniciativy. Jak vysvětluje tento článek, tato a další dynamika by mohla pojistitele donutit přehodnotit dlouho zažité investiční zvyklosti,“ říká Charles Moussier, vedoucí klientských řešení pro oblast EMEA ve společnosti Invesco.

Inflace, budoucnost a snaha o překonání výkonnosti

„Rekordní úroveň inflace, které jsme byli svědky v roce 2022, byla pro pojistitele obzvláště těžkou zkouškou. Toto odvětví je totiž neobvykle zranitelné při ohrožení kupní síly. Je to proto, že inflace může ovlivnit obě strany rozvahy pojistitele. Někdy může způsobit dvojí úder, a to pokles hodnoty aktiv a současný nárůst hodnoty závazků.
Do budoucna bude vývoj inflace nadále určovat měnovou politiku. Ta zase bude určovat povahu a rychlost oživení. Centrální banky budou pokračovat v utahování měnové politiky, pokud inflace přetrvá, ale pokud se inflace v nadcházejících měsících zmírní, může dojít k přestávce,“
poukazuje na vliv inflace Charles Moussier z Invesca.

válka, peníze, grafy

Investiční výhled společnosti Invesco na rok 2023 upřednostňuje jako základní scénář druhou variantu. Vysvětluje, že se v současné době nacházíme ve fázi kontrakce hospodářského cyklu, kdy je růst pod trendem a zpomaluje, a že oživení – za předpokladu, že inflace nezůstane vysoká – se začne projevovat později v průběhu roku.

Oživení by mělo přinést zrychlení růstu, i když stále pod trendem. Vzhledem k tomu, že ceny aktiv jsou samy o sobě cyklické, mělo by to také vést k tomu, že riziková aktiva budou mít v průběhu času lepší výkonnost.

Nevyhnutelnou otázkou pro investory všech typů je tedy, jaká aktiva budou s největší pravděpodobností dosahovat lepších výsledků, až se nový hospodářský cyklus rozběhne. Pro pojistitele však bude tento rozměr pravděpodobně jen jedou z kapitol celého příběhu, neboť rok 2023 bude rovněž kritickým rokem z hlediska regulatorní reformy.

Měnící se regulační prostředí

Dlouho očekávané změny požadavků Solvency II by mohly být v Evropské unii i ve Spojeném království dokončeny v roce 2023. Stejně jako inflace budou mít tyto revize a zpřesnění pravděpodobně dopad na investiční myšlení pojistitelů.

Vzhledem ke značně rozdílným názorům na optimální směr vývoje existuje možnost, že jednání v EU narazí na překážku. Přesto lze rozumně předpokládat, že návrhy týkající se vymáhání a řešení pojistných událostí budou připraveny do poloviny roku.

Ve Spojeném království mezitím ministerstvo financí již zveřejnilo balíček doporučení. Patří mezi ně snížení rizikové marže o 65 % pro životní pojišťovny a o 30 % pro neživotní pojišťovny, jakož i rozšíření kritérií pro aktiva a pasiva pro odpovídající úpravu – což by umožnilo investovat do širšího spektra aktiv.

Regulační orgány jsou rovněž připraveny zachovat – a dokonce zintenzivnit kladení důrazu na udržitelnost v roce 2023. Například European Insurance and Occupational Pensions Authority – evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění v EU i britský Prudential Regulation Authority budou nadále kontrolovat, jak se posouvá začleňování klimatických rizik.

V souvislosti s tím byl EIOPĚ udělen mandát k prošetření „greenwashingu“ v pojišťovnictví – zejména s ohledem na dodržování nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování, taxonomii EU a preferencích udržitelnosti podle směrnice o distribuci pojištění.

Pod drobnohledem zůstane i ochrana spotřebitele. V červenci má vstoupit v platnost zásada britského úřadu Financial Conduct Authority o povinnosti spotřebitele, která bude všechny poskytovatele finančních služeb zavazovat k tomu, aby jednali v nejlepším zájmu svých klientů, zatímco EIOPA pravděpodobně začne uplatňovat novou metodiku pro měření hodnoty za peníze u produktů vázaných na podílové listy.

Výhody diverzifikace

„V současné době je těžké předpovídat s naprostou jistotou. Možná jsme ještě nezažili to nejhorší na trzích, jak připouští náš investiční výhled na rok 2023. Přesto se zdá být rozumné dospět k několika závěrům o dalším vývoji,“ říká Charles Moussier.

Nejdůležitějším z nich je asi to, že „obvyklý postup“ pravděpodobně nebude ideálním vodítkem pro investiční rozhodování pojistitelů. Staré zvyky se sice těžko opouští, jak naznačil Keynes, ale ve skutečnosti se jen zřídka hodí pro situace, které se vyznačují radikálními změnami a výkyvy.

„Dalším klíčovým závěrem – který úzce souvisí s výše uvedeným – je, že často citované pořekadlo o tom, že není vhodné dávat všechna vejce do jednoho košíku, se stalo obzvláště výstižným. Pojišťovny, které se v nejistých dobách spoléhají na konvenční aktiva s pevným výnosem, si musí uvědomit pravděpodobné výhody diverzifikace.
Zmatky způsobené inflací nás budou ještě nějakou dobu provázet, a to i v těch nejoptimističtějších prognózách. To znamená, že zajištění proti inflaci bude mít pravděpodobně místo v dobře sestaveném, prozíravém portfoliu s různými aktivy,“
dodává Charles Moussier.

V oblasti dluhů existuje několik potenciálně atraktivních možností, včetně seniorních zajištěných úvěrů a dluhů bez ratingu. Zvýšená expozice vůči alternativním investicím s přímou vazbou na inflaci – například nemovitostem, infrastruktuře a komoditám – by také mohla pomoci poskytnout ochranu a generovat solidní výnosy.
A co je důležité, tento druh diverzifikace může být také považován za zásadní pro splnění rostoucích regulačních požadavků. Je to proto, že konvenční strategie by se mohly ukázat jako nedostatečné při řízení rizik spojených s rychle se vyvíjejícím ekonomickým prostředím – což by mohlo vést k nedostatkům při zajišťování udržitelnosti, uspokojování zájmů klientů a poskytování hodnoty za peníze.

Závěr: flexibilita a perspektiva

Diverzifikace v žádném případě není lék na všechny neduhy. Pro mnoho pojistitelů by však mohla představovat přesvědčivý protiklad ke strategiím, které v podstatě dělají stále totéž.

Takový přístup ignoruje nepříjemnou pravdu, že to, co dobře fungovalo v minulosti, nemusí tak dobře fungovat v budoucnosti. Přehlíží také skutečnost, že pojistitelé, stejně jako všichni investoři, musí reagovat na to, co se děje kolem nich.

Keynes k tomu měl také co říci: „Když se mé informace změní,“ řekl, „změním své závěry.“ To je pravda. V souladu s jeho étosem je nyní čas být flexibilní a myslet dopředu.

Zdroj: Invesco

Varování před riziky
Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.
To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.
Důležité informace
Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.
O společnosti Invesco
Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Invesco Asset Management Österreich – pobočka pobočky Invesco Asset Management Deutschland GmbH- jsou součástí Invesco Ltd.,
společnosti pro správu aktiv se spravovanými aktivy v hodnotě více než 1 593 miliard USD (k 31. říjnu 2021).
V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, telefon +49 69 29807-311.
Obsažené informace nepředstavují investiční doporučení ani jiné poradenství. Prognózy a výhledy trhu uvedené v tomto materiálu jsou subjektivní odhady a předpoklady
vedení fondu nebo jeho zástupců. Mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Nelze zaručit, že se prognózy uskuteční podle předpokladů.