Statistický úřad Evropské unie minulý týden oznámil, že EU splnila cíl 10% podílu obnovitelné energie v dopravě do roku 2020. Podíl zelené energie v odvětví mobility v EU zahrnuje kromě kapalných biopaliv i elektřinu z obnovitelných zdrojů a biometan.

O dosažení cíle pro předchozí kontrolované období informoval Eurostat na svých stránkách. Údaje Eurostatu ukazují, že průměrný podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě vzrostl z 1,6 % v roce 2004 na 10,2 % v roce 2020. Tento podíl zahrnuje elektřinu z obnovitelných zdrojů,  biometan a tradičně i kapalná biopaliva.

Čistá doprava v jednotlivých zemích

Z členských států 12 tento cíl překročilo. Jednoznačným lídrem ve využívání obnovitelných zdrojů v dopravě bylo Švédsko s 31,9 %, následované Finskem (13,4 %), Nizozemskem a Lucemburskem (obě země 12,6 %). Prvenství Švédska je vysvětlováno vysokým využíváním vyhovujících biopaliv. Naopak nejnižší využití obnovitelných zdrojů v dopravě zaznamenalo Řecko (5,3 %) a Litva (5,5 %). Česko skončilo na 18. místně a tedy pod průměrem EU.

Renewable energy transport 2020
Obrázek 1: Evropská unie a obnovitelné zdroje v dopravě v jednotlivých státech
Zdroj: Eurostat

V roce 2020 zaznamenaly všechny členské státy EU s výjimkou Francie a Finska nárůst podílu obnovitelné energie v dopravě oproti roku 2019. Největší nárůst byl zaznamenán v Estonsku (+5,9 %), Lucembursku (+4,9 %) a Belgii (+4,2 %).

Nedostatečná podpora do budoucna

Kritici nyní ale upozorňují na nedostatečnou podporu obnovitelných zdrojů pro další období. Například Evropská bioplynová asociace uvádí, že ačkoli se navrhované zastavení výroby automobilů se spalovacími motory (ICE) od roku 2035 zdá na první pohled rozumné, není reálné takto rychle přejít na zcela elektrifikovanou mobilitu. Problém vidí v tom, že evropská legislativa tímto zákazem prakticky vylučuje využívání biometanu či vodíku v dopravě. Plyny jsou totiž spalovány ve spalovacích motorech. 

Proto by dle EBA důraz neměl být kladen na motor, ale na používané palivo a to především na základě přístupu životního cyklu (LCA). Přístup LCA zohledňuje všechny emise uvolňované po celou dobu životnosti vozidel. Norma EU pro měření emisí CO2 v odvětví mobility navržená právními předpisy EU se však zaměřuje pouze na jednu část celkových emisí (emise z výfuku), což dle EBA poskytuje zkreslený obraz emisí souvisejících s dopravou.

Odvětví dopravy v EU je stále závislé na fosilních palivech a je zodpovědné za čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů, přičemž tento podíl stále roste. Odvětví je také významným zdrojem znečištění ovzduší. Nahrazení fosilních paliv obnovitelnými alternativami v dopravě je jednou z hlavních priorit EU.

Zdroj: oenergetice.cz