Lepší pozdě než vůbec, svět se probouzí s naléhavou hrozbou pro biodiverzitu a přírodní kapitál. Investoři hrají klíčovou roli v boji za zachování životně důležitých ekosystémů a mohou se tak chopit obrovské příležitosti.

Probudí vás zvuk těžké techniky ničící vaši zahradu. Muži, kteří ji obsluhují, nevědí, ani je nezajímá, že zasahují do vašeho domova. Víte, že jim v tom nemůžete nijak zabránit, a tak zamíříte do kuchyně připravit snídani a prodíráte se překážkovou dráhou z kelímků od kávy a plastových lahví, které vám cizí lidé vysypali na chodbu. Po zralé úvaze se rozhodnete snídani vynechat. Poslední vlna veder přetížila vaši ledničku; mléko zkyslo.

S touto noční můrou se potýkají zvířata ve volné přírodě, protože lidská činnost klade na přírodu neudržitelné nároky. Složité interakce mezi přírodním kapitálem (voda, půda, vzduch, lesy a oceány, na nichž jsou živé bytosti závislé) a biodiversitou (hojnost a rozmanitost druhů, genomů a ekosystémů) znamenají, že to, jak ovlivňujeme jiné bytosti, může nakonec poškodit i naše vlastní prostředí.

Vezměme si například lov velryb. Snižování počtu velryb narušuje jeden z největších přírodních procesů zachycování emisí uhlíku. Průměrná velryba absorbuje za svůj život přibližně 33 tun oxidu uhličitého. Když ji necháme přirozeně uhynout, klesne na mořské dno a bude tyto emise zachycovat po staletí. Velrybí trus také živí fytoplankton, který zachycuje odhadem 40 % emisí oxidu uhličitého. Méně velryb tedy znamená teplejší planetu.

Biologická rozmanitost podporuje přírodní kapitál a přírodní kapitál podporuje biodiverzitu. Obojí poskytuje lidstvu „služby ekosystému: od regulace klimatu přes koloběh živin až po čistou vodu. Protože však příroda poskytuje tyto služby zdarma, firmy mají tradičně příliš malou ekonomickou motivaci starat se o to, zda si jejich činnost bere od přírodního kapitálu více, než může udržitelně navrátit. Výsledkem je poškozování přírody v tak velkém měřítku jako je změna klimatu, ničení, které zhoršuje klimatickou hrozbu a naopak, v potenciálně katastrofické smyčce. Dopady zahrnují masový úbytek lesů, trvalý úbytek druhů, snížení rozmanitosti plodin v důsledku nedostatečného opylování, zhoršování úrodnosti půdy a další.

Investiční rizika a příležitosti v oblasti biodiverzity se stávají zřetelnější

Svět konečně pochopil, že ochrana biodiversity znamená zásadní změny v našich životech. Kombinace vládních opatření, změny spotřebitelského chování, cenových mechanismů a v neposlední řadě stavu samotné přírody dostává pod tlak současné business modely. Lze očekávat, že firmy, které dosud beztrestně ohýbaly pravidla a například ilegálně kácely lesy, budou riskovat soudní spory, neboť vlády začínají brát ochranu biodiversity vážně.

Vedle těchto rizik však rozsah potřebných investic představuje také obrovskou příležitost. Program OSN pro životní prostředí odhaduje, že splnění mezinárodních závazků si do roku 2050 vyžádá kumulativní investice do přírodních řešení ve výši 8 bilionů dolarů. V současné době činí roční investice 133 miliard dolarů. Soukromý kapitál představuje pouhých 14 % z celkové částky. Srovnejme to s financováním ochrany klimatu, kde soukromé zdroje nyní představují více než polovinu všech investic: je zde značná mezera, kterou je třeba překlenout.

Snímek obrazovky 2022 09 06 v 15.08.26
Graf: Rozdíl mezi financováním ochrany klimatu a řešeními založenými na přírodě
Zdroj: State of Finance for Nature, UNEP, 2021

Do jakých řešení můžete investovat?

Společnosti, které se zaměřují na řešení v oblasti biodiversity, nabízejí nejen ochranu proti rizikům spojeným se ztrátou biologické rozmanitosti, ale také účast v různých odvětvích s potenciálem růstu. Efektivnější zemědělské metody a inovace jako vertikální zemědělství ve městech a alternativy k živočišným bílkovinám, jsou způsoby, jak bojovat proti nepříznivým účinkům měnícího se využívání půdy. Chov ryb může pomoci zmírnit nadměrný rybolov, stejně jako udržitelné krmení ryb či menší používání chemikálií proti mořským vším u chovaných ryb. Tepelně úspornější budovy a doprava založená na obnovitelných zdrojích energie jsou jen dvě reakce na zmírnění změny klimatu. Snížení množství obalů, zvýšení recyklace plastů a používání biologicky rozložitelných materiálů může pomoci řešit znečištění, stejně jako menší používání chemických látek v průmyslu a zemědělství nebo přechod na méně škodlivé přípravky.

Identifikace nejlepších společností ve své třídě

Kromě poskytovatelů řešení mohou investoři vyhledávat také nejlepší společnosti ve své třídě, které se zabývají řešením problémů biodiverzity prostřednictvím výzkumu a vývoje nebo svých výrobních postupů.

Jedním z příkladů, které jsme identifikovali, je zemědělská chemická společnost vyvíjející biologicky šetrné pesticidy, které zabraňují kontaminaci půdy a vodních zdrojů, a pomáhají tak chránit nezbytné opylovače, jako jsou včely, motýli, můry a další hmyz, a také predátory, kteří loví škůdce. Celosvětový úbytek všech opylovačů by vedl k odhadovanému poklesu roční zemědělské produkce o přibližně 217 miliard dolarů. Současné postupy využívající pesticidy se musí stát biologicky šetrnějšími; vývoj jiných řešení by měl pomoci rozšířit podíl na trhu a zároveň chránit biologickou rozmanitost.

Spolupráce s firmami na zlepšení biodiverzity

Dalším způsobem, jak se vypořádat s úbytkem biodiverzity, je navázání spolupráce se společnostmi, které jsou za něj zodpovědné. Společnost Fidelity se zavázala, že do roku 2025 odstraní z vlastních investičních portfolií firmy podílející se na odlesňování kvůli komoditám, a do příštího roku zveřejní svou pozici vůči odlesňování.

„Zintenzivňujeme naše aktivity týkající se odlesňování. Na odlesňování se zaměřujeme již dlouho. Společnost Fidelity již mnoho let vede tematickou kampaň, ve které se soustředíme na palmový olej, a zasazuje se o ukončení kácení tropických pralesů. V roce 2022 jsme však rozšířili rozsah naší angažovanosti a vytvořili tematickou angažovanost v oblasti odlesňování, což zahrnuje všechny klíčové komodity s rizikem odlesňování: palmový olej, hovězí maso a kůže, sóju a papír/dřevo, a to s ohledem na náš závazek eliminovat do roku 2025 z portfolií odlesňování způsobené zemědělskými komoditami. Abychom toho dosáhli, vyhodnotili jsme expozici vůči společnostem, které přispívají k odlesňování v celém hodnotovém řetězci od výrobců a maloobchodníků s potravinami až po podpůrné subjekty, jako jsou banky. Usilovně prosazujeme integrované hodnocení rizik a lepší sledovatelnost dodavatelských řetězců a zároveň se zabýváme souvisejícími otázkami, jako jsou důstojné pracovní podmínky pro ohrožené skupiny pracovníků,“ vysvětluje Velislava Dimitrova, vedoucí portfolio manažerka Fidelity International.

Jakožto signatář Finance for Biodiversity Pledge, společnost Fidelity zahájila sérii jednání se společnostmi v odvětvích s velkým dopadem na biodiverzitu tak, aby porozuměla činnostem jednotlivých společností a jejich vlivu na biodiverzitu. Příkladem je spolupráce se španělským producentem ropy a zemního plynu Repsol. Navzdory nedávným špatným zprávám v médiích o úniku ropy se společnost ujala vedení v oblasti ochrany druhů.

Aby omezila dopad na volně žijící živočichy v okolí svého plynového pole Sagari v Peru, přemístila orchideje, zachovala citlivé stromy a zajistila, aby se chápani mohly i nadále houpat mezi větvemi na obou stranách plynového potrubí pomocí mostů v korunách stromů. Společnost Repsol také přiřadila různým dopadům na životní prostředí peněžní náklady, což umožňuje porovnávat dopady různých činností ve stejném měřítku, a nepeněžní opatření, které se používá k minimalizaci dopadů na biodiverzitu na základě lokálních podmínek. Přestože považujeme přístup společnosti Repsol za průkopnický, na nedávném setkání jsme navrhli, že by mohla jít ještě dál, například urychlit měření a zveřejňování počátečních hodnot, propojit odměňování vedoucích pracovníků s klíčovými ukazateli výkonnosti souvisejícími s biodiverzitou a zavést časově omezený plán, jak se stát pozitivním pro přírodu, a tím nejen zabránit, ale aktivně omezit poškození.


Další megatrend

Téma biodiverzity vytváří momentum. Francouzští zákonodárci zavedli pravidla, podle nichž musí finanční instituce zveřejňovat rizika a dopady jejich aktivit na biodiverzitu, stejně jako na klima a od roku 2023 budou muset také zveřejňovat, jaká část jejich investic odpovídá taxonomii EU pro udržitelnost. Na začátku letošního roku představil Taskforce on Nature-related Financial Disclosures nejnovější rámec pro řízení rizik souvisejících s přírodou. Směr vývoje je jasný: s tím, jak svět stále více uznává biodiversitu jako přínos pro lidstvo, bude hodnota přisuzovaná přírodě stoupat, což bude znamenat větší kontrolu portfolií – a škod, které společnosti, do nichž bylo investováno, způsobují přírodě. Dobrou zprávou je, že to nabízí i řadu investičních příležitostí.

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění

Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.

Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.

Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.

Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.

Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.