• Nabídka fondů společnosti Fidelity nyní zahrnuje šest aktivních fondů a dva ETF podle článku 9 SFDR.
  • Fondy jsou součástí širší řady fondů „Fidelity Sustainable Family“, která zahrnuje celkem 59 strategií a představuje objem prostředků ve výši 36,64 miliardy dolarů.

Společnost Fidelity International („Fidelity“) rozšířila svou nabídku fondů o osm fondů klasifikovaných podle článku 9 nařízení o udržitelném financování Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“). Tato speciální skupina strategií aktivních a burzovně obchodovaných fondů („ETF“) je otevřena maloobchodním, velkoobchodním i institucionálním klientům. Fondy reagují na rostoucí poptávku klientů po strategiích, které investují do emitentů, kteří přispívají k přechodu na udržitelnější ekonomiku a mají z toho prospěch.

Jenn-Hui Tan, ředitel pro udržitelnost společnosti Fidelity International, uvádí: „Tyto fondy by měly být dalším zdokonalením udržitelného investování společnosti Fidelity. Mají k dispozici vlastní soubor dat, který hodnotí pozitivní přínos emitenta k cílům a ukazatelům “UN Sustainable Development Goals” („SDG“). Na tomto základě jsme mohli vyvinout řadu řešení formou fondů pro klienty, kteří chtějí investovat a současně přecházet na udržitelnou ekonomiku.“

Řada fondů Sustainable Family společnosti Fidelity se rozšiřuje

Fidelity Sustainable Family je řada fondů napříč třídami aktiv se zaměřením na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení („ESG“). Jejich investiční přístup se opírá o tři pilíře, přičemž se soustředí na angažovanost, výluky a vlastní výzkum společnosti Fidelity. 

zelené investice

Společnost Fidelity uvedla na trh dva nové aktivní fondy podle článku 9, jejichž cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu prostřednictvím „udržitelných investic“ v příslušných zemích. Jedná se o tyto fondy:

  • Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund, který spravuje Cornelia Furse jako hlavní portfolio manažerka a Matt Egerton jako asistent portfolio manažera a Maxe Dawe jako poradce.
  • Fidelity Funds – Sustainable Asian Focus Fund, který řídí Mohit Mandhana jako portfolio manažer a Binyu Zhao jako poradce.

Kromě toho byly čtyři z řady fondů Fidelity Sustainable Family přeřazeny z článku 8 SFDR do článku 9. Tyto strategie byly upraveny tak, aby odpovídaly rámci Fidelity podle článku 9. Tým pro správu portfolia těchto překlasifikovaných fondů zůstává nezměněn. Jedná se o tyto fondy:

  • Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund

Fondy podle článku 9 vyžadují, aby po odečtení hotovosti a zajišťovacích nástrojů bylo 100 % investic fondu investováno do „udržitelných investic“. Aby emitent splňoval definici „udržitelných investic“ společnosti Fidelity, musí mít alespoň 50 % svých příjmů generovaných z činností přispívajících k dosažení nějakého environmentálního nebo sociálního cíle. Což je měřeno podle škály EU, vlastního nástroje společnosti Fidelity nebo prostřednictvím robustní strategie dekarbonizace směřující k čisté nule. Kromě toho se podle specifikace SFDR vyžaduje, aby „udržitelné investice“ nezpůsobovaly žádnou zásadní škodu, splňovaly minimální záruky a aplikovaly osvědčené postupy správy a řízení.

Skupinu aktivních fondů podle článku 9 doplňují 2 ETF spravované podle čl. 9(3) SFDR: Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF. Christophe Gloser, Head of sales pro kontinentální Evropu společnosti Fidelity International, dodává: „Udržitelnost je jedním z největších a nejpřevratnějších megatrendů, kterým odvětví čelí a které ovlivňují náš proces investičního rozhodování. Jsme odhodláni poskytovat našim klientům ta nejlepší řešení, a proto se snažíme dále vytvářet vhodné produkty pro naše klienty i v dlouhodobém horizontu. Naše řada fondů Sustainable Family nyní zahrnuje téměř 60 aktivních strategií, které klientům nabízejí přístup k fondům napříč třídami aktiv v rámci strategií ESG.“

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění
Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.
Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.
Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).