V době, kdy se ekonomiky připravují na očekávanou recesi, by defenzivní variantou pro investory mohly být soukromé úvěrové trhy. A to díky jejich strukturálním vlastnostem a relativní síle této třídy aktiv. Soukromý úvěrový trh vykazuje určité rysy, které by mohly investorům pomoci vyhnout se těm nejhorším úrovním volatility ostatních tříd aktiv – především proto, že jakožto nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou přinášejí v prostředí rostoucích úrokových sazeb vyšší výnosy.

Michael Curtis, vedoucí oddělení soukromých úvěrových strategií, Fidelity International:

curtis michael Fidelity International

Při přímých půjčkách mohou být úvěry dlouhodobé a řádně smluvně upraveny ve prospěch věřitelů, zatímco prioritní zajištěné úvěry nabízejí relativní ochranu díky své pozici na samém vrcholu kapitálové struktury.

Tato konzervativní třída aktiv je vzhledem k nastupující volatilitě rovněž defenzivně nastavená. Ačkoliv budou míry selhání v rámci sektoru v příštím roce pravděpodobně růst, měly by být ve srovnání s veřejnými aktivy omezené. Případné oslabení cen tak pravděpodobně bude méně výrazné než během celosvětové finanční krize.

Některé soukromé úvěrové produkty byly vždy odolné, přičemž míry selhání u zajištěných úvěrových závazků (CLO) byly historicky nízké i v dobách krize (od celosvětové finanční krize nedošlo k defaultu žádných nástrojů CLO; několik málo defaultů, ke kterým dříve došlo, se týkalo zejména tranší s ratingem BB). Současné úrovně rozpětí sazeb na trhu prioritních zajištěných úvěrů naznačují, že aktuální nepříznivý vývoj již byl z velké části zohledněn. Aktuální ceny předpokládají míru selhání u jednoletých forwardů na úrovni 19,1 procenta, což představuje asi dvojnásobek nejvyšší míry selhání zaznamenané během celosvětové finanční krize (10,5 %). Pro kontext uvádíme, že ratingová agentura Fitch predikovala v rámci svého základního scénáře tříprocentní míru selhání pro nadcházející volatilitu a pětiprocentní míru selhání v případě pesimističtějšího vývoje.

Trh z trochu jiného těsta

Evropský trh prioritních zajištěných úvěrů je v současné době zcela jiný, než tomu bylo při nástupu celosvětové finanční krize. V lednu 2007 neexistovaly žádné nezajištěné („cov-lite“) obchody, přičemž aktuálně činí podíl transakcí bez závazků 97 procent.

To samozřejmě snižuje riziko defaultů v roce 2023, neboť společnosti nemohou porušovat závazky, které neexistují. Cyklické společnosti tedy mají větší prostor pro zvládnutí současné neklidné situace.
Rovněž platí, že za posledních 15 let se zlepšily ukazatele úvěrového krytí, které aktuálně činí 3,9 oproti 2,7 v roce 2008. S možným příchodem recese je tak cizí kapitál dostupnější. Podíl úvěrů s ratingem CCC v rámci indexu Western European Leveraged Loan Index klesl na 4 %, přičemž v době nástupu celosvětové finanční krize činil 20 procent. Domníváme se však, že ratingové agentury již nemusí uplatňovat stejnou míru shovívavosti vůči negativním faktorům, jako tomu bylo během pandemie.

Vyšší míra ochrany, nikoliv imunita

Ačkoliv předpokládáme, že soukromé trhy si s příchodem roku 2023 povedou relativně dobře a investoři budou schopni najít určitá aktiva s výraznou slevou, bude nezbytné postupovat opatrně a obezřetně, aby člověk nenaletěl. Vypůjčovatelé v rámci těchto trhů působí v reálné ekonomice, přičemž se potýkají s poklesem poptávky spotřebitelů, rostoucími sazbami a tržní volatilitou. A ačkoliv emitenti nejsou pod výrazným tlakem na refinancování stávajících transakcí – například objem prioritních zajištěných úvěrů, které je nutné refinancovat do roku 2024, činí pouze 18 mld. EUR – objeví se společnosti, jež budou nuceny upravit a prodloužit své stávající úvěry, případně u nich dojde k defaultu.

Ačkoliv bude mít určitý vliv i recesní vývoj, předpokládáme, že velká část investorů bude profitovat z relativně klidného prostředí, které na soukromých úvěrových trzích ve srovnání s veřejnými trhy panuje. Vzhledem k volatilitě a sílící pozici věřitelů se domníváme, že období následujících 12 až 24 měsíců by mohlo v sektoru soukromých úvěrů přinést zajímavé příležitosti.

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.
Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.

Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).