Bioenergie je důležitou součástí obnovitelných zdrojů. V roce 2019 představovala bioenergie 57,4 % z celkové obnovitelné energie spotřebované v EU, což odpovídá 11,6 % celkové energie. Kromě svého dominantního využívání v energetickém mixu má také velice důležitou roli jako lokální zdroj. Obzvláště v současné době, kdy sílí nejistota kvůli závislosti na cizích fosilních palivech. Více než 96 % biomasy používané pro bioenergii se vyrábí na domácím trhu v EU a zbytek pochází z důvěryhodných zdrojů.

Ačkoliv role biomasy je bezesporu v EU významná, vznikl nový návrh ve stanovisku ENVI k revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III), který by v konečném důsledku prohlásil až 35,7 % biomasy využívané v tomto sektoru za neudržitelnou. Ve výsledku by to pro tento podíl biomasy znamenalo nemožnost získání podpory a také by tato biomasa ztratila své nulové hodnocení v rámci EU ETS a muselo by se za ní platit emisními povolenkami.

Dle pozměňovacího návrhu 33 by primární dřevní biomasou byly veškeré kulatiny pokácené, nebo jinak vytěžené a odstraněné. Zahrnovalo by to také veškeré další dřevo získané z těžby, a to dokonce i v důsledku přirozené úmrtnosti porostů. I když legislativa obsahuje důležité výjimky, jako je ,,dřevní biomasa získaná z udržitelných opatření k prevenci lesních požárů a lesní biomasa získána z lesů postižených aktivními škůdci nebo chorobami, aby se zamezilo jejich šíření”, tak i v tomto případě by platnost směrnice zasahovala do biomasy, která nemá jiné využití, než v bioenergetice.

Biomasa

Aktuální Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II) již zajišťuje udržitelnost biomasy využívané pro bioenergii tím, že zaručuje chráněnou biologickou rozmanitost a také, že zásoby uhlíku v půdě jsou v souladu s nařízením LULUCF (aby nedocházelo k nekontrolovatelnému uvolnění vázaného uhlíku v půdě do ovzduší). Pokud by se přijala omezení navrhovaná výborem ENVI, způsobilo by to značné narušení energetického trhu EU. Vzhledem k tomu, že 70 % biomasy využívané pro bioenergii tvoří dřevní biomasa, omezení ze strany ENVI na primární biomasu by se týkalo až zmiňovaných 35,7 %. Ve výsledku by to znamenalo, že 20,5 % obnovitelné energie EU by se prohlásilo za neudržitelnou, což odpovídá až 4 % celkové energie. Takové rozhodnutí by významně ohrozilo energetický trh EU a mělo by dalekosáhlý negativní efekt na hospodářství, konkurenceschopnost a ohrozilo by velké množství pracovních sil ve venkovských oblastech.

My v CZ Biom intenzivně pracujeme na tom, aby bylo stále pohlíženo na pevnou biomasu jako na obnovitelný zdroj energie. Kategorizace takto velké části biomasy jako trvale neudržitelné (tzn. nemožnost ji certifikovat jako udržitelnou) by měla dalekosáhlé negativní dopady i na českou energetiku. Bojujeme pro zachování současně nastavených podmínek i pro nově připravovanou RED III všemi možnými prostředky.

Autor: Vojtěch Pospíšil

Zdroj: CZ Biom