Evropská komise zahájila proces spolupráce s členskými státy EU s cílem urychlit povolovací procesy pro nové obnovitelné zdroje. To má pomoci rychlejšímu naplňování cílů RePowerEU především pomocí sjednocení pravidel pro smlouvy o nákupu elektrické energie (PPA) a záruky původu.

Jak informovala Evropská komise na svých stránkách, v minulém týdnu byl započat proces spolupráce s členskými státy s cílem usnadnění povolovacích procesů pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Tento krok je součástí plánu RePowerEU, který reagoval na válku na Ukrajině mimo jiné příslibem navýšení energetické nezávislosti EU skrze obnovitelné zdroje. V rámci tohoto legislativního balíčku z 18. května přijala Komise doporučení a pokyny k urychlení povolování a usnadnění uzavírání dohod PPA. Iniciativa může mít mimo jiné vliv na trh se zárukami původu a na jejich cenu.

Spolupráce s členskými státy na společném rámci pro PPA

Komise v půlce června zorganizovala seminář pro zástupce členských zemí zaměřený na postupy pro povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jeho cílem bylo projednat možnosti, které mají členské státy k dispozici pro urychlení těchto procesů, a poskytnout prostor pro výměnu best practices. Komise v současnosti také otevřela závěrečnou fázi veřejné konzultace nové směrnice, která se zaměří na povolování OZE a PPA.

Směrnice se zaměří se na hlavní překážky realizace projektů. Jejím cílem bude konkrétně zkrátit délku povolovacího řízení, usnadnit a sjednotit pravidla a procesy pro výběr lokalit a správní povolení, odstranit problémy s připojením k síti a poskytnout pravidla pro personální obsazení povolovacích orgánů.

klimaticky neutrální město, OZE, REPowerEU

Nejistý dopad opatření na záruky původu

RePower EU může mít zásadní dopad na záruky původu a jejich cenu na evropském trhu. Komise navrhuje využívání PPA jakožto smluvního nástroje pro dodávky obnovitelné energie a sjednocení pravidel pro jejich uzavírání.

Zvýšená standardizace v oblasti PPA povede k nárůstu přeshraničního obchodu s obnovitelou energií, navýšení počtu hráčů na trhu a, vzhledem k propojení systému záruk původu a PPA, zároveň i k nárůstu poptávky po zárukách původu. Komise také podporuje státy ve spolupráci s třetími zeměmi při nastavování systému pro záruky původu tak, aby tyto mohly být exportovány do EU.

Komise rovněž přislíbila sjednocení pravidel pro vydávání záruk původu. Ty v některých zemích nejsou vydávány zdrojům, které získávají subvence od státu, například v Německu. Pokud by jednotná pravidla byla schválena, do oběhu by mohlo být uvedeno násobně větší množství záruk původu, než je tomu dnes.

Zdroj: oenergetice.cz