Mezi klíčové strategické cíle společnosti OTE, a.s., patří činnosti spojené s odpovědným přístupem k životnímu prostředí, ochranou klimatu a udržitelným rozvojem. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie jejím certifikovaným odběrem je jedním z prostředků, jak těchto cílů dosáhnout.

OTE, a.s., (OTE, operátor trhu) je společností, která dlouhodobě a proaktivně přistupuje k ochraně klimatu. Respektuje a uznává etický a udržitelný způsob podnikání a svými sociálně odpovědnými aktivitami se snaží přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Operátor trhu se proto rozhodl i v roce 2022 pokrýt vlastní spotřebu elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Od svého dodavatele obdržel certifikaci – záruky původu, které potvrzují, že spotřebovaná elektřina v sídle společnosti i v místě datových center, která OTE využívá pro provoz infrastruktury svých systémů prostřednictvím dodavatele IT služeb, byla vyrobená z obnovitelných zdrojů.

„Spotřebou elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů OTE naplňuje svou strategii odpovědného chování vůči společnosti a životnímu prostředí. Vážím si toho, že podporujeme environmentálně šetrnější způsoby výroby elektřiny, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.“, říká předseda představenstva OTE Ing. Michal Puchel.

Zdroj: Tisková zpráva OTE